ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδοφορίας για την Attica Bank το πρώτο εξάμηνο

Μείωση κερδοφορίας για την Attica Bank το πρώτο εξάμηνο

Στα 6,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Attica Bank το πρώτο εξάμηνο έναντι κερδών 8,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση αποδίδεται στη χαμηλότερη συνεισφορά του καθαρού εσόδου από προμήθειες, αλλά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η θετική επίδραση από την εθελούσια έξοδο που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018, θα αποτυπωθεί από το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Oπως σημειώνει η διοίκηση της τράπεζας, «μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την άντληση 89 εκατ. ευρώ, η Attica Bank ενίσχυσε την κεφαλαιακή της βάση και βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπλέον η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης αξίας 100,2 εκατ. ευρώ, με στόχο την ισόποση αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής της δεύτερης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, ενώ σηματοδοτεί την ουσιαστική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου».

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700,5 εκατ. ευρώ αφορούν τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι χορηγήσεις έπειτα από προβλέψεις ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 578,6 εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 8,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις απομείωσης εκτός στοιχείων ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του ομίλου σε 21,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) αυξήθηκε σε 42,59% από 37% το 2017 και το μεγαλύτερο μέρος της επιδείνωσης του χαρτοφυλακίου των NPEs αποδίδεται στην αδυναμία εξυπηρέτησης του δανεισμού της εταιρείας «Τοξότης» της οικογένειας Καλογρίτσα. Η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις ανέρχεται σε 44,19% από 40% το 2017, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 και κατά 13,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για τον όμιλο ανήλθε σε 127,4%, βελτιωμένος έναντι του ποσοστού 220% που ήταν το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η χρηματοδότηση μέσω του ELA ανήλθε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στα 665 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 425 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και 220 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.