Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3' 47" χρόνος ανάγνωσης

ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

και

CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

και

Β2ΚAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, 1, Rue Schiller 2519 Λουξεμβούργο, νόμιμα καταχωρημένη στο “register de Commerce et des Societes Luxembourg” με αριθμό B95089 (η "UPI"), έχει συμφωνήσει να προβεί στη μεταβίβαση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της από δάνεια ή και πιστώσεις, καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως στην εταιρεία με την επωνυμία Hellas 3P Investment Designated Activity Company, με έδρα το Δουβλίνο, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ιρλανδία, η οποία αποτελεί εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1(1)(β) του ν. 4354/2015 (η "H3P").

Τις απαιτήσεις αυτές απέκτησε η UPI από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (η "Alpha Bank") σύμφωνα με την από 13 Μαρτίου 2018 συμφωνία μεταξύ της Alpha Bank και της UPI και δυνάμει των ακόλουθων καταχωρίσεων στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000: (1) αρ. πρωτοκόλλου 56/23.3.2018 και (2) αρ. πρωτοκόλλου 206/14.9.2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1γ του ν. 4354/2015:

(α)       για τις απαιτήσεις των οποίων η μεταβίβαση από την Alpha Bank ολοκληρώθηκε την 23.3.2018, η εταιρεία με την επωνυμία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια Και Πιστώσεις, με έδρα τη Νέα Σμύρνη, Λεωφ. Συγγρού 209-211 (τ.κ. 171 21) και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (απόφαση ΕΠΑΘ της ΤτΕ 207/1/29.11.2016) (η "Cepal"), η οποία ήδη διαχειρίζεται τις απαιτήσεις για λογαριασμό της UPI, θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται αυτές μετά τη μεταβίβασή τους στην H3P για λογαριασμό της H3P, δυνάμει σχετικής σύμβασης, και

(β)       για τις απαιτήσεις των οποίων η μεταβίβαση από την Alpha Bank ολοκληρώθηκε την 14.9.2018, η εταιρεία με την επωνυμία Β2Κapital Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, (τ.κ. 115 23) (και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΕΠΑΘ 241/10/31.7.2017) (η "Β2Κapital"), η οποία ήδη διαχειρίζεται τις απαιτήσεις για λογαριασμό της UPI, θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται αυτές μετά τη μεταβίβασή τους στην Η3Ρ για λογαριασμό της Η3Ρ, δυνάμει σχετικής σύμβασης.

Η μεταβίβαση των απαιτήσεων από την UPI στην H3P αναμένεται να ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2018, με καταχώρηση της μεταβίβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.3 του ν. 4354/2015. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα αποσταλούν από την H3P σχετικές ειδοποιήσεις στις διευθύνσεις των οφειλετών.

Η Cepal, η B2Kapital και κάθε άλλη νομίμως αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που τυχόν διοριστεί από την Η3Ρ για την διαχείριση μέρους ή του συνόλου των ως άνω μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων καλούνται στο εξής οι "Εταιρείες Διαχείρισης".

Σε συνέχεια των από 6 Αυγούστου 2018 και 5 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικών επιστολών ειδοποίησης των οφειλετών αναφορικά με τις ως άνω υπό (α) και (β) μεταβιβάσεις, αντίστοιχα, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους οφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές των ως άνω απαιτήσεων ότι προσωπικά δεδομένα τους που τηρούνται από την UPI και συνδέονται με τις ως άνω μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις θα διαβιβαστούν από την UPI στην H3P και στις Εταιρείες Διαχείρισης, οι οποίες θα συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της H3P με τους ίδιους όρους που είχαν γνωστοποιηθεί με τις ως άνω επιστολές ειδοποίησης. Για οφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές που είναι νομικά πρόσωπα, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων αφορά τα φυσικά πρόσωπα που είναι διαχειριστές, εκπρόσωποι, εταίροι και όργανα της διοίκησης του νομικού προσώπου. Οι Εταιρείες Διαχείρισης ενδέχεται να διαβιβάζουν τα ως άνω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες διαχείρισης του ν. 4354/2015, σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ν. 3758/2009, σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους, καθώς και σε εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, όπως κατά περίπτωση απαιτείται για την διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα σας που θα τηρούνται, μετά την μεταβίβαση των απαιτήσεων, από την H3P και τις Εταιρείες Διαχείρισης, οι οφειλέτες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην Cepal ή στην B2Kapital (κατά περίπτωση), στα σημεία επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιηθεί από τις Εταιρίες Διαχείρισης με τις ανωτέρω επιστολές. Σε περίπτωση διορισμού άλλης εταιρείας διαχείρισης, οι οφειλέτες μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία διαχείρισης της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας θα σας γνωστοποιηθούν από την H3P.