Αποψη: Ποιες είναι οι αλλαγές στο «πόθεν έσχες»

Αποψη: Ποιες είναι οι αλλαγές στο «πόθεν έσχες»

3' 9" χρόνος ανάγνωσης

Σ​​ε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κοινώς «πόθεν έσχες» του Ν.3213/2003. Θυμίζουμε ότι τη δήλωση αυτή έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δικαστικοί, οι μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., διευθυντές κ.λπ. ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και πλήθος άλλων προσώπων.

Με την απόφαση 2469/2017, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ως μη νόμιμη την υπουργική απόφαση, που καθόριζε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) και τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των δηλώσεων αυτών, ενώ πολλές διατάξεις της κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διορθωθούν τα «κακώς κείμενα», ψηφίστηκε πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση εισάγοντας τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία.

Υπόχρεα πρόσωπα. Με τον νέο νόμο επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων προσώπων. Ορίζεται, δε, ρητά ότι η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης αφορά όχι μόνο τον/τη σύζυγο, αλλά και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η υποχρέωση κοινής δήλωσης ισχύει και για τους εν διαστάσει συζύγους.

Περιεχόμενο της ΔΠΚ. Περαιτέρω επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεσιν:

α) Η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά τον χρόνο αναφοράς της (ήτοι της 31/12 του προηγούμενου έτους), περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη.

β) Η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά τον χρόνο κτήσης της ιδιότητας (και όχι υποβολής της δήλωσης) περιουσιακά στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.

Περαιτέρω, αυξάνεται από τις 15.000 στις 30.000 ευρώ το κατώτατο όριο του συνόλου των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται στις κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες,και τα οποία πρέπει να δηλώνονται. Αυξάνεται επίσης, από τις 30.000 στις 40.000, η ελάχιστη αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων (πίνακες, τιμαλφή, κ.λπ.) που πρέπει να δηλώνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Χρόνος υποβολής. Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης συνεχίζει να υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων, καθώς και για την επόμενη χρήση. Ειδικά για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, δικαστικοί λειτουργοί), η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για 3 περαιτέρω χρήσεις μετά την απώλεια της ιδιότητάς τους. Κατ’ εξαίρεσιν:

• Αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας τα έτη 2016, 2017 και 2018.

• Ετήσιες για 2016, 2017 και 2018 (για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017) θα υποβληθούν το διάστημα από 04.01.2019 έως 04.3.2019.

Υπόχρεοι που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2016 και 2017 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους.

Επίσης ρυθμίζεται εκ νέου η υποχρέωση υποβολής κατάστασης υπόχρεων προσώπων από τον αρμόδιο φορέα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ειδικά για το 2018, η κατάσταση υπόχρεων προσώπων πρέπει να υποβληθεί έως την 17η Δεκεμβρίου 2018.

Πρόστιμα εκπρόθεσμης/μη υποβολής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΔΠΚ, αυτή μπορεί να υποβληθεί έπειτα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης και την ιδιότητα του υπόχρεου. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει ΔΠΚ ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Ανακριβής είναι η δήλωση όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους υποβολής.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr). Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι ορκωτός ελεγκτής – λογιστής.