ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

44,5 εκατ. για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

44,5 εκατ. για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

Οπως κάθε χρονιά, από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ανακοινώθηκε και φέτος πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020) και στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και την επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης για τα πολιτιστικά έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα είναι ανοικτά σε ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα, και είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Ο επικεφαλής του έργου πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

• Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου.

• Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες, για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης.

• Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

• Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

• Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Προτεραιότητες ενίσχυσης

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι προτεραιότητες ενίσχυσης του προγράμματος είναι:

Α. Διακρατική κινητικότητα.

B. Ανάπτυξη ακροατηρίου.

Γ.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων – Ψηφιοποίηση.

Γ.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων – Νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Γ.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων – Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Δ. Διαπολιτισμικός διάλογος και κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.

Ε. Η κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Ετους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν κατ’ ανώτατο όριο 3 από τις 5 αυτές προτεραιότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο τους και να τις κατατάξουν κατά σειράν συνάφειας.
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Επιλέξιμα έργα

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).

Κατηγορία 1

Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας. Η κατηγορία αυτή των έργων:

• Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να εδρεύει σε μία από τις επιλέξιμες χώρες.

• Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 2

Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας. Η κατηγορία αυτή των έργων:

• Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια είναι 48 μήνες. Οι υποψήφιες προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30%), Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30%), Επικοινωνία και διάδοση (20%), Ποιότητα της σύμπραξης (20%). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας λήγει την 11η Δεκεμβρίου 2018, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.