ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικό για τις τράπεζες το σχέδιο ΤτΕ, εκτιμά η Moody’s

Θετικό για τις τράπεζες το σχέδιο ΤτΕ, εκτιμά η Moody’s

Πιστωτικά θετικό για τις ελληνικές τράπεζες είναι το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως σημειώνει η Moody’s σε νέα έκθεσή της, καθώς θα βελτιώσει την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων και την ποιότητα της κεφαλαιακής τους βάσης, χάρη στη χαμηλότερη αναλογία των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs). Ωστόσο, όπως προειδοποιεί, κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του σχεδίου είναι οι τιμές μεταβίβασης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτει ο οίκος αξιολόγησης, οι τράπεζες που αναμένεται να επωφεληθούν από την πρόταση της ΤτΕ είναι οι τέσσερις συστημικές Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, καθώς και η Attica Bank και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Το σχέδιο, όπως σημειώνει, έχει στόχο τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) χαμηλότερα του 10% –από πάνω του 40% σήμερα– μέσα στα επόμενα τρία έτη. Πιο αναλυτικά, τα NPEs στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαμορφώνονται στα περίπου 89 δισ. ευρώ (στοιχεία Ιουνίου) ή στο 48% του συνόλου των δανείων στον ισολογισμό, αναφέρει ο οίκος. Αυτό το ποσοστό έχει επηρεαστεί από την έλλειψη νέων δανειοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια και την απομόχλευση των ισολογισμών των τραπεζών.

Αν και τα NPEs των τραπεζών έχουν υποχωρήσει σύμφωνα με τους στόχους που συμφωνήθηκαν με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό της ΕΚΤ, τον SSM, η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει την ανάγκη για δραστικές ενέργειες προκειμένου να απελευθερωθούν οι πόροι των τραπεζών για να ξεκινήσει εκ νέου ο δανεισμός προς την πραγματική οικονομία, υπογραμμίζει η Moody’s. Σύμφωνα με την πρόταση της ΤτΕ, τα NPEs θα μεταφερθούν σε καθαρή λογιστική αξία σε ένα SPV, μαζί με DTCs που καλύπτουν τις επιπλέον δυνητικές απώλειες από τα NPEs. Θα θεσπιστεί νομοθεσία που θα μετατρέπει αυτά τα DTCs σε μη αναστρέψιμη απαίτηση από το SPV στο ελληνικό Δημόσιο, με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής. Το SPV θα εκδώσει τιτλοποιήσεις με τα NPEs ως collateral, σε τρεις τάξεις (senior, mezzanine, junior), για να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή. Τα junior θα καλυφθούν από τις τράπεζες (με ποσοστό έως 20% για την κάθε τράπεζα) και το ελληνικό Δημόσιο. Τα senior και mezzanine θα απευθύνονται ενδεχομένως σε ιδιώτες επενδυτές. Το σχήμα θα διαχειρίζονται αποκλειστικά εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διαφάνειας και εποπτείας, ενώ η εφαρμογή του θα εξαρτηθεί από την έγκριση των εποπτικών αρχών της ΕΚΤ.

Αυτή η δομή, σύμφωνα με τη Moody’s, θα βελτιώσει την ποιότητα των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, μειώνοντας δραστικά το επίπεδο των NPEs που έχουν στα βιβλία τους καθώς και του ποσοστού των DTCs (περίπου 16 δισ. ευρώ για το σύνολο του κλάδου με βάση τα στοιχεία Ιουνίου) στο ρυθμιστικό τους κεφάλαιο, στο 30% περίπου από το 57%. Παρά την ενδεχόμενη μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του κλάδου (CET1) κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες, θα ενισχύσει επίσης το ποσοστό της καλής ποιότητας ενσώματων (εκτός DTC) κεφαλαίων. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει ο οίκος, η επιτυχία του σχήματος θα εξαρτηθεί από τις τιμές μεταβίβασης των NPEs καθώς και από τον όγκο των junior τίτλων που θα διατηρήσουν οι τράπεζες στον ισολογισμό τους, δεδομένου ότι αυτοί οι τίτλοι θα συνεχίσουν να φέρουν το ρίσκο πιθανών επιπρόσθετων ζημιών.