ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στους δήμους οι περισσότερες καταγγελίες για συμβάσεις

stoys-dimoys-oi-perissoteres-kataggelies-gia-symvaseis-2286729

Οι δήμοι εξακολουθούν να αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» των δημοσίων συμβάσεων, καθώς οι περισσότερες καταγγελίες που φτάνουν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) αφορούν τους διαγωνισμούς που γίνονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι, άλλωστε, αποτελούν την κατηγορία αναθέτουσας αρχής που προσφεύγει περισσότερο από όλες τις άλλες στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εκθεση Πεπραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ, το 2017 υποβλήθηκαν στην Αρχή συνολικά 187 έγγραφες καταγγελίες για παρατυπίες σε διαγωνισμούς, εκ των οποίων οι 137 κρίθηκαν κατάλληλες για περαιτέρω επεξεργασία. Οι δήμοι αποτελούν τον συχνότερα καταγγελλόμενο φορέα, καθώς οι 53 από τις 137 καταγγελίες που εξετάστηκαν αφορούσαν την εν λόγω κατηγορία φορέων και ακολουθούν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και τα νοσοκομεία.

Οι περισσότερες καταγγελίες που δέχθηκε η ΕΑΑΔΗΣΥ αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών (από 23,35% έκαστο είδος) και ακολουθούν οι δημόσιες συμβάσεις για μελέτες και παροχή τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (19,7%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της έκθεσης της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το τι καταγγέλλεται. Συχνότερα καταγγέλλονται διαδικασίες ανάθεσης με παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η δεύτερη στη σειρά κατηγορία καταγγελιών αφορά την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό κατά την υποβολή των προσφορών τους σε διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συχνά καταγγέλλεται η έλλειψη αντικειμενικής σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

stoys-dimoys-oi-perissoteres-kataggelies-gia-symvaseis0

Η τρίτη σε συχνότητα καταγγελλόμενη παραβίαση αφορά τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και τη διασφάλιση του ανοίγματος της χώρας, μέσω της ευρύτερης συμμετοχής επιχειρήσεων σε μια διαγωνιστική διαδικασία.

Οι δήμοι δεν είναι μόνο οι φορείς για τους οποίους γίνονται οι περισσότερες καταγγελίες, αλλά και οι φορείς οι οποίοι προσφεύγουν πιο συχνά σε απευθείας αναθέσεις (στη λεγόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης). Σε σύνολο 124 γνωμοδοτήσεων που εξέδωσε η ΕΑΑΔΗΣΥ το 2017, το 40% αφορούσε σε διαγωνισμούς προμηθειών που πραγματοποιούν οι δήμοι με την πλειονότητα των συμβάσεων (33%) να σχετίζεται με την προμήθεια καυσίμων. Στο 84% των περιπτώσεων η ανεξάρτητη αρχή γνωμοδότησε θετικά.

Ωστόσο, από την εξέταση των διαδικασιών διαπίστωσε αρκετές παρατυπίες με πιο συνηθισμένες τις ακόλουθες:

• Η δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

• Ελλιπής δημοσιότητα βασικών όρων της προκήρυξης.

• Παράλειψη καταχώρισης διακήρυξης.

• Παράλειψη αιτιολόγησης της μη διαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα, πρακτική που δυστυχώς συμβαίνει αρκετές φορές σκοπίμως ακριβώς για να παρακαμφθεί η νομοθεσία.

• Ελλιπής αιτιολόγηση ή μη νόμιμη απόρριψη των προσφορών.

• Οι τεχνικές προδιαγραφές περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής, πρόκειται δηλαδή κατά το κοινώς λεγόμενον για «φωτογραφικούς» όρους στον διαγωνισμό.