ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση μικρομεσαίων για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό στην Περιφέρεια Ηπείρου

enischysi-mikromesaion-gia-technologiko-eksygchronismo-stin-perifereia-ipeiroy-2286747

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπειρος 2014-2020 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση των ΜμΕ (Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.3.1 του Προγράμματος: «Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜμΕ της Περιφέρειας». Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση θα ενισχύσει υφιστάμενες ΜμΕ για την υλοποίηση επενδύσεων που βελτιώνουν το τεχνολογικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται ενέργειες για: α) ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών, β) επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων/υπηρεσιών, γ) επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, δ) ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Σήμερα, θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι φορείς. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση: μεταποίηση πρωτογενούς τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜμΕ που υποβάλλουν πρόταση, είναι:

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την 1/1/2016, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

• Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

• Να μην υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

• Να μην είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

Επιλέξιμες δαπάνες. Αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  (έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): Επενδυτικές δαπάνες για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

• Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  (έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, πάγιων στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επιλέξιμη είναι δαπάνη αγοράς μεταφορικών μέσων, συνολικού κόστους έως 25.000 ευρώ.

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  (έως 10% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική υπόσταση, όπως ειδικά λογισμικά για αυτοματοποίηση και ποιοτικό έλεγχο παραγωγής, λειτουργία και δικτύωση της επιχείρησης, ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάπτυξη ηλεκτρονικών πωλήσεων.

• Δαπάνες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων  (έως 3.500 ευρώ): σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δαπάνες: α) για πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 και β) για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν τη σύνταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η δράση ενισχύει ΜμΕ για χρονικό διάστημα δύο ετών με τον συνολικό προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 330.000 ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 60%.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση των ΜμΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας» έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.