ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοιχτά Σεμινάρια GEP learning – εργαλεία ανάπτυξης για επιχειρήσεις, στελέχη και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες!

Ανοιχτά Σεμινάρια GEP learning –  εργαλεία ανάπτυξης για επιχειρήσεις, στελέχη και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες!

Τα Ανοιχτά Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Προγράμματα της GEP, σχεδιάστηκαν προκειμένου να είναι μια ξεχωριστή επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να συνδυάσουν την εκπαίδευση μεμονομένων στελεχών τους πάνω σε μια διευρυμένη θεματολογία Γενικού περιεχομένου που αφορά σε επιχειρήσεις και ιδιώτες,  με έμφαση σε Φοροτεχνικά, Εργατικά και Λογιστικά θέματα, αλλά και σε θέματα που αποτελούν πρόκληση για τις επιχειρήσεις της χώρας μας όπως Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων GDPR, η διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων με βάση τη συμπεριφορά του ατόμου κ.α. Επιπλέον, αποτελούν την ιδανική επιλογή για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να έχουν επικαιροποιημένη γνώση, για εξειδικευμένα θέματα, προκειμένου να παρέχουν με τη σειρά τους στους πελάτες τους καλύτερες υπηρεσίες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της GEP είναι επίσης ιδανικά και ως ενδο-επιχειρησιακά για μεγαλύτερες ομάδες συμμετεχόντων. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης και προσαρμογής τους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Συγκεκριμένα στη θεματολογία των Ανοικτών Σεμιναρίων Γενικού Περιεχομένου περιλαμβάνονται:

  • Physical & Psychological First Aid: Σε περιπτώσεις αιφνίδιων και τραυματικών γεγονότων μέσα στον εργασιακό χώρο, συνήθως οι επικεφαλής τμημάτων που έχουν υπό την ευθύνη τους ομάδες εργαζομένων, βρίσκονται στην 1η γραμμή, αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών, χωρίς τις περισσότερες φορές να έχουν λάβει εκπαίδευση και καθοδήγηση στο πώς να τις διαχειριστούν ή να γνωρίζουν ενδεχομένως το πρωτόκολλο που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Η καινοτόμος εκπαίδευση Physical and Psychological First Aid που δημιούργησαν οι επιστήμονες της GEP και της Hellas EAP, αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό,  στο να δώσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες σε όσους καλούνται να διαχειριστούν επείγουσες και κρίσιμες  καταστάσεις στο χώρο εργασίας οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, όπως η κρίση πανικού, η λιποθυμία, η πνιγμονή, η καρδιακή ανακοπή ή ακόμη και μια  ληστεία, τρομοκρατική ενέργεια ή φυσική καταστροφή.
  • Basic Facility Management: Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε Facility Managers όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Στόχος του σεμιναρίου είναι με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι επαγγελματίες του χώρου Facility Management να έχουν ένα ενιαίο βασικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν στην συνέχεια πιο εξειδικευμένα σεμινάρια. Το σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του HFMA – Hellenic Facility Management Association.
  • Health & Safety Leadership: το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών κάθε τομέα, που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και επίσης σε κάθε στέλεχος που έχει την ευθύνη ομάδας, σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων. Έχει ως  στόχο να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασφάλειας μέσα από τη συμμετοχή όλων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της GEP,  κορυφαίας εταιρίας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην Ελλάδα, με βιωματικό και συμμετοχικό τρόπο διδασκαλίας τους συμμετέχοντες στο πως να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις τους μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.
  • GDPR Compliance – Πρακτικός Οδηγός Συμμόρφωσης με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων: Πρόκειται για  μια εκπαίδευση «εργαλείο» για όλους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και καλούνται να εφαρμόσουν τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Βασικός στόχος του είναι η ενημέρωση των στελεχών ως προς τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους  με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στην προσέγγιση του Νέου Γενικού Κανονισμού σε επίπεδο μεθοδολογικό και πρακτικό μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων. Οι ενότητες του σεμιναρίου έχουν οργανωθεί κατά τρόπο, ώστε να δοθεί η όσο το δυνατό πιο σφαιρική προσέγγιση σε μεγάλο φάσμα των νομικών, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων κάθε επιχείρησης.
  • Ανάθεση & Εκτέλεση Δημοσιών Συμβάσεων, Τεχνικών Μελετών & Έργων κατά το Ν. 4412/2016: Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών και των κατασκευών  καθώς επίσης και σε ελεύθερους επαγγελματίες.  Στόχος  του, η παρουσίαση των βασικών σημείων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση & εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, μελετών & έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών και των κατασκευών. Επιπλέον ζητούμενο του σεμιναρίου είναι η αποσαφήνιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τους προ ισχύσαντες ν. 3669/2008 και 3316/2005.
  • Τελευταίες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό Δίκαιο:

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών στα ζητήματα της εργατικής νομοθεσίας μετά και από τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις  και να αναδείξει και να επιλύσει  προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι όσοι ασχολούνται με ζητήματα μισθοδοσίας και διαχείρισης θεμάτων εργατικού δικαίου, υποβολής εντύπων ΕΡΓΑΝΗ, ελέγχων του ΣΕΠΕ κλπ.

Απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων Διοίκησης  Ανθρώπινου Δυναμικού, Δικηγόρους, Στελέχη & εργαζόμενους Οικονομικής Διεύθυνσης, Οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, επιθεωρητές εργασίας, εργασιακούς συμβούλους και γενικότερα σε στελέχη, υπαλλήλους και επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα εργατικού δικαίου, μισθοδοσίας κλπ.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την συντακτική ομάδα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.)

  • Ολιστική Διαχείριση της Ασφάλειας στην Εργασία: Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει συνεισφέρει με τη δημιουργία και τη βελτίωση “εργαλείων” τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη των ασφαλών συνθηκών εργασίας που βασίζονται στην ασφαλή συμπεριφορά του ανθρώπου. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου να αναδείξει τις εταιρικές στρατηγικές, τις διαδικασίες, τις ενέργειες, για τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας ασφαλείας μέσα στο Οργανισμό.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι οι οργανισμοί που επιλέγουν να επενδύσουν στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας, ανεξάρτητα από το παραγωγικό τους πεδίο (π.χ. πετρελαϊκές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, εργοστάσια παραγωγής οικοδομικών υλικών, βιομηχανίες μετάλλων, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, εξορύξεις, κλπ.) αυξάνουν την κερδοφορία τους και έχουν τόσο σημαντικά αποτελέσματά σε βάθος χρόνου που καθορίζουν την πορεία τους και τη θέση τους στη διεθνή αγορά.

  • Πυρασφάλεια & Εκκένωση χώρων εργασίας-Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων: Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή αντιμετώπιση μιας κρίσιμης και επείγουσας κατάστασης πυρκαγιάς. Επιπλέον να υποδείξει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στο σωστό τρόπο εκκένωσης του χώρου εργασίας. Να προετοιμάσει επαρκώς τους εργαζόμενους για τη σωστή αντίδραση, την κατάλληλη στιγμή με διατήρηση της ψυχραιμίας, ακολουθώντας την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία. Απευθύνεται σε εργαζόμενους εταιριών όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε υπευθύνους θεμάτων πυροπροστασίας.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου υλοποιούνται τόσο στις εγκαταστάσεις  της GEP με τη χρήση εξελιγμένων υλικοτεχνικών μέσων, όσο και σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, 15 έως 20 ατόμων, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την εκπαίδευση.

*Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου που παρέχει η GEP εμπίπτουν στα προγράμματα ΛΑΕΚ, με βάση τα οποία οι επιχειρήσεις δικαιούνται να αξιοποιήσουν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το 0,24% της συνολικής μισθολογικής δαπάνης τους.

Ο κύκλος των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γενικού Περιεχομένου της GEP διευρύνεται συνέχεια με νέα, εξειδικευμένα σεμινάρια απευθυνόμενα σε όλους τους εργαζόμενους αναλόγως της θεματολογίας και ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες και διαρκείς ανάγκες των.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας: