ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Χωριστές φορολογικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τους συζύγους, σύμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και τον άλλο σύζυγο, ενώ καλύπτει και τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που θα υποβληθούν μέχρι τις 30.6.2019.

• Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («πόθεν έσχες») και οι αντικειμενικές δαπάνες («τεκμήρια») που αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατομικά. Σημειωτέον ότι στις κοινές δηλώσεις τόσο τα τεκμήρια όσο και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται από το συνολικό εισόδημα των συζύγων, ενώ αυτοί που θα επιλέξουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων πρέπει να δικαιολογούν από τα ατομικά εισοδήματά τους τις αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων και τα τεκμήρια διαβίωσης. Αντιθέτως, θα επωφελούνται από την έκδοση φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που ο ένας εκ των συζύγων έχει οφειλές.

• Οσον αφορά το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, αυτό προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Εάν οι γονείς έχουν ίδιο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται και φορολογείται στο όνομα του πατέρα.

• Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εναρμόνιση με την υπ’ αριθμόν 330/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

• Νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξέδωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με την παραπάνω οδηγία θεσπίζονται διατάξεις ποινικού δικαίου που αποσκοπούν στη φραγή της πρόσβασης εγκληματιών σε χρηματοδοτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Επισημαίνεται ότι η νέα οδηγία συμπληρώνει την ισχύουσα σήμερα οδηγία 2015/849/EE για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, η οποία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο με τον ν. 4557/2018.

• Μεταξύ των μέτρων που εισάγονται με τη νέα οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενδεικτικά περιλαμβάνονται: α) Ο καθορισμός ελάχιστων ποινικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών, ενώ θα είναι δυνατό να επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις και μέτρα (όπως προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση, πρόστιμα κ.λπ.). Επιβαρυντικές περιστάσεις θα ισχύουν για αδικήματα που διαπράττονται κατά την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. β) Η δυνατότητα τα νομικά πρόσωπα να υπέχουν ευθύνη για ορισμένες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων και να υπόκεινται σε αντίστοιχες κυρώσεις (π.χ. αποκλεισμός από κρατικές ενισχύσεις, υπαγωγή σε δικαστική εποπτεία, δικαστική εκκαθάριση κ.λπ.).

• Μέχρι την 1η Ιουλίου του 2020 αναμένεται να έχει θεσπισθεί και τεθεί σε ισχύ το οριστικό κοινό σύστημα ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας. Υπό το προτεινόμενο καθεστώς, η προμηθεύτρια επιχείρηση θα υποχρεούται, πλην σαφώς ορισμένων εξαιρέσεων, να καταβάλλει το ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές του κράτους-μέλους προορισμού, ενώ όταν αυτή δεν είναι εγκατεστημένη στο κράτος-μέλος, στο οποίο οφείλεται ο φόρος, θα μπορεί να διεκπεραιώσει τις οικείες υποχρεώσεις δήλωσης και καταβολής φόρου μέσω του λεγόμενου συστήματος υπηρεσίας μίας στάσης (One-Stop-Shop). Η χρήση αυτού του συστήματος θα είναι, επίσης, δυνατή για την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών.

• Η μεταβίβαση ακινήτων προς εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία («ΑΕΕΑΠ») απαλλάσσεται οριστικά του ΦΜΑ. Η σχετική φορολογική απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ δεν καταλαμβάνει τον ΦΠΑ, αλλά μόνο τον φόρο μεταβίβασης. Συνεπώς, η μεταβίβαση ακινήτου προς ΑΕΕΑΠ έναντι ανταλλάγματος εφόσον αυτό είναι νεόδμητο υπόκειται σε ΦΠΑ με συντελεστή 24%. Παραδόσεις ακινήτων οι οποίες υπάγονται σε ΦΠΑ δεν υπάγονται ταυτόχρονα και σε ΦΜΑ. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων.

Πηγή: Grant Thornton