ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαϊκή Τράπεζα: Μειωμένη κερδοφορία λόγω αύξησης των επισφαλειών

Ο Όμιλος της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας ανακοίνωσε ότι θα έχει
μειωμένα κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των
επισφαλών απαιτήσεων και άλλων πιθανών απομειώσεων.

Η ανακοίνωση της τράπεζας εκδόθηκε κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για να διευκρινισθούν πρόσφατες δηλώσεις του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανδρέα Φιλίππου ότι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 4 δισεκατομμύρια
ευρώ.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «κατόπιν σχετικής υπόδειξης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, διευκρινίζεται ότι η αναφορά του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σε σχετικές πρόσφατες δηλώσεις
του, για τις εργασίες του Ομίλου στην Ελλάδα, αφορούσε τις πιθανές
σωρευτικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και όχι τις προβλέψεις,
όπως αφέθηκε να νοηθεί από κάποια ΜΜΕ».

Επίσης αναφέρεται ότι «το ύψος των συνολικών προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις και άλλες πιθανές απομειώσεις για την
εξαμηνία που έληξε στις 30/06/2012 αναμένεται να είναι αυξημένο
έναντι των προβλέψεων της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου
έτους».

Συνεπώς, προστίθεται, τα οικονομικά αποτελέσματα για την εξαμηνία
που έληξε στις 30/06/2012 θα παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση σε
σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2011.


Πηγή: ΑΜΠΕ