ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της επενδυτικής τραπεζικής

H σταδιακή ανάκαμψη της κεφαλαιαγοράς βελτίωσε τα κέρδη των τραπεζών από τις δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής, οι προοπτικές ανάπτυξης της οποίας διαφαίνονται πλέον σημαντικά, δεδομένου ότι στην Ελλάδα τα περιθώρια επενδυτικής τραπεζικής βρίσκονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα στην E.E. και στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επενδυτικής τραπεζικής, οι τράπεζες πέραν των παραδοσιακών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν, στρέφονται στην ανάπτυξη νέων αγορών όπως η αγορά τιτλοποίησης απαιτήσεων και ακινήτων ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου τον Ιούνιο του 2003. Οι τάσεις ενίσχυσης των εν λόγω αγορών προβλέπονται σημαντικές σε μεσοπρόθεσμη βάση και εκτιμάται ότι η αγορά τιτλοποιήσεων μπορεί να παράγει εκδόσεις συνολικού ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.

Σημαντική αγορά προώθησης εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και ενίσχυσης των περιθωρίων τους διαφαίνεται ότι αποτελεί για τις τράπεζες ο ευρύτερος χώρος των Βαλκανίων.

Είναι χαρακτηριστικό, σημειώνει η EFG Telesis, ότι σε τρεις χώρες της βαλκανικής (Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία) τα συνολικά έσοδα προμηθειών επενδυτικής τραπεζικής ήταν μόλις 45 εκατ. δολάρια. Ομως, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων αυτών ήταν 61% στο διάστημα 2000 – 2003.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως σημειώνει η Eurobank, η ευρωστία και η αποτελεσματικότητα της εγχώριας κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη εναλλακτική λύση και για μεγάλες επιχειρήσεις χωρών της Βαλκανικής. Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να έχει κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερες επιδόσεις στη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στις χώρες αυτές στο παρελθόν.

Ξένοι θεσμικοί

Η ανάκαμψη πάντως της ελληνικής αγοράς οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην έντονη δραστηριοποίηση των ξένων θεσμικών επενδυτών. Εκτιμάται ότι κατά το 2003, το 30% του τζίρου του Χ.Α. και το 60% του τζίρου του FTSE20 πραγματοποιήθηκε από ξένους θεσμικούς. Στο τέλος του 2003, οι ξένοι Θεσμικοί κατείχαν 17,2% της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. και το 23,6% της κεφαλαιοποίησης του FTSE20, σημειώνοντας σημαντική άνοδο στις επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Το σύνολο των μεγάλων εκδόσεων κατά το 2003 ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, και το 70% – 80% των μετοχών απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω δημοσίων εγγραφών το 2003 υπολογίζονται σε 1,548 εκατ. ευρώ έναντι 966 εκατ. ευρώ το 2002 (+60,2%). Συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τοποθετήσεων (μέσω βιβλίου προσφορών), το συνολικό μέγεθος μετοχικών εκδόσεων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ανήλθε σε 3,1 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά 88% περίπου από το αντίστοιχο του 2002 (1,62 δισ. ευρώ). Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι το σύνολο των προμηθειών που καταβλήθηκε σε ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, ανήλθε σε 64,2 εκατ. ευρώ κατά το 2003, ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του 2002 κατά 47% περίπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών του εξωτερικού αποτελούν το 35% περίπου των συνολικών εσόδων προμηθειών τους.

Εκδοση δανείων

Η EFG Telesis Finance είναι διοργανώτρια 17 εκδόσεων κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Στον τομέα των εργασιών αναδοχών για δημόσιες εγγραφές και ιδιωτικές τοποθετήσεις, ο όμιλος Eurobank με αναλαμβανόμενο κίνδυνο περίπου 400 εκατ. ευρώ σε συνολικό ύψος εκδόσεων 2,2 δισ. ευρώ, διατηρείται στην κορυφή των εργασιών αναδοχών, ενώ η χρηματιστηριακή εταιρεία του ομίλου με μερίδιο αγοράς 16,54% κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά.