ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιμέτωπες με τη «Βασιλεία 2» οι εταιρείες leasing

Ετος προσαρμογής στους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ θα είναι το 2007 για τις εταιρείες leasing, στη διάρκεια του οποίου τα στελέχη της οφείλουν πρωτίστως να κατανοήσουν και στη συνέχεια να υιοθετήσουν τις προτάσεις της συγκεκριμένης συνθήκης. Επίσης, θα πρέπει το 2007 να προσαρμοστούν και τα μηχανογραφικά συστήματα των εταιρειών. Η εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας θα είναι υποχρεωτική από το 2008, ωστόσο ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τροποποιήσεις από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης Leasing της LeaseEurope, που εκδίδει οδηγίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόζονται και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

«Μελέτες της Leaseurope έχουν δείξει ότι το Leasing αποτελεί χαμηλού ρίσκου τραπεζική δραστηριότητα κυρίως εξαιτίας των χαμηλών LGD που προέρχονται από τις μεταπωλήσεις των παγίων. Επιπλέον η Leaseurope έχει προτείνει τη μείωση των συντελεστών δεδομένου ότι μελέτες έχουν αποδείξει ότι η θεμελιώδης μέθοδος IRBF (π.χ το LGD για το Leasing ορίζεται σε 45 % το οποίο μειώνεται ανάλογα με την ύπαρξη και το είδος ενεχύρου), οδηγεί σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από την τυποποιημένη», εξηγεί ο κ. Ιωάννης Κλοκίδης, διευθύνων σύμβουλος της Aspis Leasing, ο οποίος εξηγεί στην «Κ» και την εφαρμογή της Βασιλείας 2 για τις εταιρείες Leasing: Οι προτάσεις της συνθήκης της Βασιλείας χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες οι οποίες ονομάζομαι Πυλώνες. Ο Πυλώνας 1 αναφέρεται στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν οι εταιρείες Leasing, προκειμένου να απορροφήσουν τις ζημιές που πιθανώς να εκδηλωθούν από την έκθεση τους σε διάφορους κινδύνους. Οι Πυλώνες 2 και 3 επικεντρώνονται στην καθιέρωση ελεγκτικών μηχανισμών από τις εποπτικές αρχές και στην ενδυνάμωση της πειθαρχίας στην αγορά αντιστοίχως.

Οι κίνδυνοι του Πυλώνα 1 χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αποτελεί το επίκεντρο της συνθήκης της Βασιλείας αποτελεί το 85% του συνολικού κινδύνου μιας εταιρείας Leasing (για κάθε άνοιγμα η εταιρεία Leasing πρέπει να διατηρεί κεφάλαιο ίσο με κ= 8% * RWA (Risk Weighted Asset: κάθε άνοιγμα της εταιρείας Leasing σταθμισμένο ανάλογα με τον κίνδυνο που εμπερικλείει).

Δύο μέθοδοι υπολογισμού

Υπάρχουν δύο μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τυποποιημένη Μέθοδος και η Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθμίσεων. Στην Τυποποιημένη μέθοδο, βασικό ρόλο στον υπολογισμό της έχουν τα ανοίγματα, τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες, όπως εταιρικά ανοίγματα (από 20% μέχρι 150% συντελεστή στάθμισης ανάλογα με το ECAI RATING), ανοίγματα λιανικής (75% συντελεστή στάθμισης), καθώς και σε ανοίγματα προς κρατικές οντότητες και προς Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Η μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων βασίζεται στον υπολογισμό τριών βασικών μεταβλητών: Τωρινή αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων (EAD). Πιθανότητα να βρεθεί ο πελάτης σε αδυναμία σε ορίζοντα ενός χρόνου. Το ποσοστό του EAD το οποίο η εταιρεία Leasing δεν καταφέρνει να το εισπράξει.