ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταξύ ύφεσης και πληθωρισμού

H παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, όπου η ανάπτυξη κινείται καθοδικά και ο πληθωρισμός ανοδικά. Σύμφωνα με τους δείκτες μας, ωστόσο, είναι πιθανόν η ανάπτυξη να σταθεροποιείται και ενδέχεται να μην απέχει πολύ το τέλος της περιόδου υποτονικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον δείκτη του πληθωρισμού οι ανοδικές πιέσεις ίσως φθάσουν σύντομα στο ανώτατο σημείο όπου αντιστρέφεται η πορεία του πληθωρισμού. Εάν επαληθευτεί αυτή η άποψη, το περιβάλλον λογικά θα είναι πιο ευνοϊκό για τις μετοχές στο μέλλον.

Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου αναμένεται να σταθεροποιήσουν τον επίσημο πληθωρισμό μέσα στους επόμενους 2 έως 3 μήνες, ενώ το χαμηλότερο κόστος ενέργειας μπορεί (σταδιακά) να συμβάλει στην ανάπτυξη. Ωστόσο, η πρόσφατη μείωση της τιμής του πετρελαίου απλώς αντιστρέφει την αύξηση που προηγήθηκε. Η πραγματική τιμή του πετρελαίου διπλασιάστηκε σε διάστημα δύο ετών, κάτι που ιστορικά έχει λειτουργήσει ως έναυσμα για την ύφεση που επακολούθησε. Αν και η χαλαρή νομισματική πολιτική δεν υποστηρίζει το σενάριο της ύφεσης, η πρόσφατη πτώση της τιμής του πετρελαίου είναι μικρή σε σύγκριση με την πορεία που προηγήθηκε αυτής.

Μια νέα περίοδος διεύρυνσης του επιχειρηματικού κύκλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προοπτική των εταιρικών κλάδων και τον βαθμό στον οποίο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα ανακάμψουν, καθώς επίσης από τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας εξέλιξης. Στις ΗΠΑ μπορεί να υπάρξει μια δυναμική άνοδος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες περιμένουν από 1η Ιανουαρίου 2012 την κατάργηση της δυνατότητας απόσβεσης του 100% εντός του πρώτου έτους για αγορές εξοπλισμού και λογισμικού. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κάτι που θα ενισχύσει συνολικά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ σε επίπεδα ίσως και υψηλότερα του 6% σε ετησιοποιημένη βάση. Την άνοδο αυτή, όμως, ενδέχεται να ακολουθήσει μια υποτροπή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, καθώς η αντικατάσταση κεφαλαιουχικών αγαθών μπορεί να επισπευσθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η φορολογική απαλλαγή. Ενας άλλος παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2012 είναι η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ η οποία κινείται προς μια πολύ αποπληθωριστική κατεύθυνση.

Η εικόνα σε επίπεδο κλάδων στις ΗΠΑ υποδεικνύει ότι τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια είναι πιθανόν να υπάρξει βελτίωση στις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών λόγω της μείωσης του δανεισμού. Ανάλογη βελτίωση ενδέχεται να σημειωθεί και στον δημόσιο τομέα.