ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένες εκροές των ΟΣΕΚΑ κατέγραψε τον Ιούνιο η Ευρώπη

Εκροές ύψους 65 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι καθαρές πωλήσεις των
συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη (ΟΣΕΚΑ) τον Ιούνιο έναντι 34 δισ.
ευρώ εισροών του Μαΐου. Ο Ιούνιος παρουσίασε τις υψηλότερες εκροές
των ΟΣΕΚΑ από τον Οκτώβριο του 2008 κυρίως λόγω των υψηλών εκροών
στα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) σταθερού εισοδήματος.

Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς)
κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 25 δισ. ευρώ έναντι 39 δισ. ευρώ
εισροών του Μαΐου. Οι καθαρές πωλήσεις των ομολογιακών ΑΚ
παρουσίασαν μία μεταστροφή και κατέγραψαν εκροές ύψους 18 δισ.
ευρώ. Τα μετοχικά ΑΚ κατέγραψαν αυξημένες εκροές από 1 δισ. ευρώ
τον Μάιο στα 9 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου. Τα ΑΚ χρηματαγοράς
κατέγραψαν εκροές ύψους 40 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εκροές των 5
δισ. ευρώ του Μαΐου.

Οι υψηλές εκροές του Ιουνίου αντικατοπτρίζουν το κυκλικό μοτίβο
ροών των κεφαλαίων της συγκεκριμένης κατηγορίας στο τέλος κάθε
τριμήνου και μπορούν να συγκριθούν με τις υψηλές εκροές οι οποίες
καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 (33 δισ. ευρώ) και Ιούνιο του
2012 (24 δισ. ευρώ).

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε στα 6.559 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας μηνιαία μείωση 3,7%. Το συνολικό ενεργητικό των
μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε και αυτό μηνιαία μείωση ύψους 1,8% και κατήλθε
στα 2.638 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα.

Τα παραπάνω μεγέθη περιέχουν στοιχεία 26 Ενώσεων της ΕΕ και
απεικονίζουν περισσότερο από το 99,6% της αγοράς των συλλογικών
επενδύσεων.