Οι προϋποθέσεις ενίσχυσης startup επιχειρήσεων

Οι προϋποθέσεις ενίσχυσης startup επιχειρήσεων

3' 24" χρόνος ανάγνωσης

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19». Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Το Elevate Greece αποτελεί το εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων και είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παρακολούθηση της προόδου τους με βάση συγκεκριμένα KPIs1 *, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα, ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, προϋπόθεση για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο μητρώο αποτελούν τα κάτωθι:

• Να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε., με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή να διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (συνεπώς διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ).

• Να μην ξεπερνάει τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή της πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο.

• Να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

• Ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων εξετάζονται δύο στοιχεία:

Καινοτομία, δηλαδή να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο πάνω σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία. Ταυτόχρονα, να υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές (αντίστοιχες νεοφυείς επιχειρήσεις ή πολύ λίγες μεγάλες). Ο όρος «ανταγωνιστές» αναφέρεται σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά σε όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά. Τέλος, καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).
Κλιμάκωση, δηλαδή εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων σε παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρείας πρέπει να είναι τυποποιημένο και όχι παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών ούτε κατασκευή κατά παραγγελία.

Στόχος της δράσης

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη ανακοίνωση, στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων – Elevate Greece, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του Elevate Greece με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους καθώς και τα διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Η ενίσχυση η οποία θα δοθεί κυμαίνεται από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον έως 100.000 ευρώ μέγιστο.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων – Elevate Greece, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η/1/2020, είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, με άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ, διαθέτουν ΚΑΔ σύμφωνα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται σε σχετικό παράρτημα, δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης και, τέλος, ο τομέας καινοτομίας τους είναι συμβατός με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
Οι δικαιούχοι θα έχουν την υποχρέωση το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης να αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis) και θα παραμείνει ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/6/2021.
 
* 1 KPIs: Key Performance Indicators (βασικοί δείκτες απόδοσης)
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.