ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Προθεσμία 6 έως 9 μήνες για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες οι ευρωπαϊκές τράπεζες

ΕΚΤ: Προθεσμία 6 έως 9 μήνες για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι έως εννέα μηνών, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης, καλούνται οι ευρωπαϊκές τράπεζες να καλύψουν τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν στο πλαίσιο των stress tests, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι τυχόν ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα πρέπει να καλυφθούν με μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1).

Τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων μπορούν να καλυφθούν και με άλλους τρόπους, αλλά η χρήση μετατρέψιμων κεφαλαιακών μέσων υπόκειται σε όρια τα οποία έχουν καθοριστεί προκειμένου να στηριχθεί η χρήση μέσων με υψηλότερα σημεία ενεργοποίησης. Τα μέσα που έχουν σημείο ενεργοποίησης 7% ή υψηλότερο του CET1 κρίνονται κατάλληλα για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών έως και 1% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

Τα πορίσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα των σημαντικών τραπεζών που συμμετέχουν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Ο συνδυασμός του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού σε δεδομένη χρονική στιγμή με την μελλοντικής προοπτικής άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της συνολικής αξιολόγησης.

Ο Vítor Cônstancio, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε: «Ενόψει του ενδεχόμενου εντοπισμού κεφαλαιακών αναγκών, οι τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν να εξετάζουν από ποιες ιδιωτικές πηγές θα μπορούσαν να αντλήσουν κεφάλαια ως αποτέλεσμα της παρούσας άσκησης και να καταρτίσουν τα ανάλογα σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών που θα πρέπει υποβάλουν μπορούν να περιλαμβάνουν παρακράτηση κερδών, μείωση των επιπρόσθετων καταβολών (bonus), νέα έκδοση κοινών μετοχών, επαρκώς ενισχυμένο κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης και πώληση επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού σε αγοραίες τιμές».

Η ΕΚΤ ενημέρωσε επίσης τις τράπεζες για τους συγκεκριμένους περιορισμούς όσον αφορά τα κεφαλαιακά μέσα που θα μπορούν να κριθούν κατάλληλα για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών οι οποίες θα προκύψουν στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης.

Κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες θα διαπιστωθούν στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα μπορούν να καλυφθούν μόνο από μέσα κεφαλαίου CET1. Η χρήση πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών οι οποίες θα προκύψουν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων είναι περιορισμένη, ανάλογα με το σημείο ενεργοποίησης της μετατροπής ή της μείωσης της αξίας. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι δίνεται έμφαση σε κεφαλαιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας και ότι στηρίζεται η χρήση μέσων AT1 με υψηλότερο σημείο ενεργοποίησης, εφόσον χρησιμοποιούνται και αυτά στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών.

Η χρήση μέσων AT1 περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 1% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:
– Μέσα με σημείο ενεργοποίησης χαμηλότερο του 5,5% του CET1: 0% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.
– Μέσα με σημείο ενεργοποίησης ίσο ή υψηλότερο του 5,5%, αλλά χαμηλότερο του 6% του CET1: έως και 0,25% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.
– Μέσα με σημείο ενεργοποίησης ίσο ή υψηλότερο του 5,5%, αλλά χαμηλότερο του 7% του CET1: έως και 0,5% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.
– Μέσα με σημείο ενεργοποίησης 7% ή υψηλότερο του CET1: έως και 1% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

Περαιτέρω πρόοδος έχει σημειωθεί και στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η Danièle Nouy, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΕΕΜ, δήλωσε: «Οι εντατικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού συνεχίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και εξελίσσονται πλέον παράλληλα με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με συμμετοχή περίπου 6.000 εποπτών και επιθεωρητών.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εξεταστεί οι εσωτερικές διαδικασίες και οι λογιστικές πολιτικές των τραπεζών και έχουν συλλεχθεί οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη δειγματοληπτική εξέταση των φακέλων πιστοδότησης και την ανάλυση των προβλέψεων για απομείωση σε συλλογική βάση.

Έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι των εξασφαλίσεων, των προβλέψεων για απομείωση και των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Τα πορίσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα ενσωματωθούν στα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, γεγονός που αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της συνολικής αξιολόγησης.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης ευρείας κλίμακας. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η ΕΚΤ θα καλέσει τις τράπεζες να υποβάλουν σχέδια κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών στα οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών».

Πηγή: ΑΜΠΕ