ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών

Περισσότερο ευέλικτο σε σχέση με το μόλις πριν από λίγους μήνες ψηφισθέν (νόμος 4848/2018) γίνεται το θεσμικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκλογή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, τη διάθεση της διαφοράς όταν εκδίδονται μετοχές σε τιμές ανώτερες του αρτίου, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μετόχων στη διαδικασία έγκρισης της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πρόκειται για την ίδια τροπολογία με την οποία παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Υπενθυμίζεται ότι στον εξωδικαστικό επέρχονται με την τροπολογία αυτή επτά ακόμη αλλαγές, τις οποίες παρουσίασε αποκλειστικά η «Κ» στο φύλλο της 20ής Δεκεμβρίου 2018.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο των Α.Ε. είναι οι ακόλουθες:

• H διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου θα μπορεί εφεξής να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σύμφωνα με όσα ίσχυαν έως σήμερα, η διαφορά αυτή επιτρεπόταν μόνο να κεφαλαιοποιηθεί.

• Αίρεται ο περιορισμός μη συμμετοχής φυσικών προσώπων που κατέχουν μετοχές εισηγμένης σε χρηματιστήριο εταιρείας και είναι ταυτόχρονα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, σε ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης που έχει ως θέμα την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία, όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

• Αίρεται ο υφιστάμενος περιορισμός της μη συμμετοχής των μελών του διοικητικού συμβουλίου με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, τα οποία έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, στη διαδικασία της ψηφοφορίας έγκρισης της πολιτικής αποδοχών.

• Η αρμοδιότητα έγκρισης συγχωνεύσεων του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υφίσταται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχει στη συγχώνευση πιστωτικό ίδρυμα με τη μορφή Α.Ε. ή όταν το πιστωτικό ίδρυμα που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα έχει τη μορφή Α.Ε.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών για τις εξαγωγές, γνωστό ως σύστημα Agora, θα υπάγεται στην από κοινού εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ μέχρι σήμερα είχε την αποκλειστική εποπτεία το υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριμένα, από την πλευρά του υπουργείου Οικονομίας την ευθύνη για τη διαχείριση θα έχει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece). Επίσης προβλέπεται ότι για την καλύτερη στελέχωση της Enterprise Greece επιτρέπονται οι αποσπάσεις σε αυτήν υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου. Τέλος, επιτρέπονται οι απευθείας αναθέσεις για έργα-κατασκευές (π.χ. σε εκθέσεις) σε τρίτες χώρες, εντός των προβλεπόμενων ορίων.