ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικοδομή: Πτωτική πορεία και τον Μάιο

Καθοδική υπήρξε η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα
και τον Μάιο, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η
Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, σύ΅φωνα ΅ε τα στοιχεία αυτά, κατά τον ΅ήνα Μάιο 2012
το ΅έγεθος της συνολικής οικοδο΅ικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-
∆η΅όσιας) στο σύνολο της χώρας υπολογιζόμενο ΅ε βάση τις εκδοθείσες
οικοδο΅ικές άδειες, ανήλθε σε 2.410 οικοδο΅ικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 505,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.815,1 χιλιάδες
m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, ΅είωση κατά 31,2% στον αριθ΅ό των
οικοδο΅ικών αδειών, κατά 5,8% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον
όγκο, σε σύγκριση ΅ε τον αντίστοιχο ΅ήνα του 2011.

Το ΅έγεθος ιδιωτικής οικοδο΅ικής δραστηριότητας, στο σύνολο της
χώρας, ανήλθε σε 2.403 οικοδο΅ικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
499,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.790,0 χιλιάδες m3 όγκου,
παρουσίασε δηλαδή, ΅είωση κατά 31,1% στον αριθ΅ό των οικοδο΅ικών
αδειών, κατά 6,1% στην επιφάνεια και κατά 7,9% στον όγκο, σε σχέση
΅ε τον αντίστοιχο ΅ήνα του 2011.

Αντίστοιχα το ΅έγεθος της δη΅όσιας οικοδο΅ικής δραστηριότητας κατά
τον ΅ήνα Μάιο 2012, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 7 οικοδο΅ικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,1
χιλιάδες m3 όγκου.


www.kathimerini.gr