ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eταιρείες του Α.Ν. 89/1967: φορολογικά πλεονεκτήματα

Eταιρείες του Α.Ν. 89/1967: φορολογικά πλεονεκτήματα

Στο προηγούμενο άρθρο μας παρουσιάσαμε τα πρόσθετα κίνητρα που εισήγαγε ο πρόσφατος νόμος 4605/2019 για τη δημιουργία Μονάδων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών από εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του α.ν. 89/1967. Τα κίνητρα συνίστανται βασικά σε επιχορηγήσεις των δαπανών μισθολογικού κόστους, έρευνας και ανάπτυξης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε το γενικότερο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των λεγόμενων εταιρειών ή «γραφείων» του α.ν. 89/67 (όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 3427/2005), βασικό πλεονέκτημα των οποίων είναι ο ειδικός και απλουστευμένος τρόπος φορολόγησής τους. Συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών αυτών προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους (μέθοδος cost-plus). Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όλα τα έξοδα, επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της εφόσον βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Επιτρεπόμενες υπηρεσίες

Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες (περιοριστικά) υπηρεσίες, όπως εμπλουτίστηκαν με τον πρόσφατο Ν. 4605/2019:

• Υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

• Κεντρικής λογιστικής υποστήριξης.

• Ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών.

• Κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων.

• Διαφήμισης και μάρκετινγκ.

• Επεξεργασίας στοιχείων.

• Λήψης και παροχής πληροφοριών.

• Ερευνας και ανάπτυξης.

• Ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής.

• Αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών.

• Διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα.

• Διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

• Δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ομοίως, στις διατάξεις του α.ν. 89/67 μπορούν να υπαχθούν και ημεδαπές εταιρείες, εφόσον παρέχουν αποκλειστικά τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υποκαταστήματά τους στην αλλοδαπή ή σε συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες εγκατεστημένες στην αλλοδαπή, αλλά και στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του α.ν. 89/67 απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός 50 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Η αίτηση περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον όμιλο και την αιτούσα εταιρεία, το είδος ή τα είδη των υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείμενο δραστηριότητας, το προτεινόμενο ποσοστό κέρδους βάσει σχετικής μελέτης τεκμηρίωσης κ.λπ.

Η προαναφερθείσα κανονιστική απόφαση της άδειας υπαγωγής καθορίζει μεταξύ άλλων και το (ελάχιστο) εφαρμοζόμενο ποσοστό κέρδους της εταιρείας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κλάδο δραστηριότητας και τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές χρεώσεις. Το ποσοστό κέρδους δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 5% και επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία. Η κανονιστική απόφαση μπορεί να ορίζει περισσότερα από ένα ποσοστά κέρδους εφόσον παρέχονται περισσότερα είδη υπηρεσιών. Δεδομένου ότι το ποσοστό κερδοφορίας των εταιρειών αυτών είναι προκαθορισμένο, αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.

Οι υποχρεώσεις

• Εντός 12 μηνών από την υπαγωγή τους να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον 4 ατόμων, εκ των οποίων 1 δύναται να είναι μερικής απασχόλησης.

• Να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως.

• Να εισπράττουν τα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

• Να υποβάλλουν ετησίως και εντός τακτής προθεσμίας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) πληροφοριακά οικονομικά και λοιπά στοιχεία και να τον ενημερώνουν άμεσα για τυχόν τροποποιήσεις π.χ. της διοίκησης, της έδρας τους κ.λπ.

Tονίζεται ότι η παραβίαση των όρων της κανονιστικής απόφασης ή των νόμιμων υποχρεώσεων συνεπάγεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας για την υπαγόμενη εταιρεία.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).