ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

– Δικαιούχος του μερίσματος σε ημεδαπή μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία είναι ο κύριος των μετοχών κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Ο λόγος είναι ότι ως χρόνος γένεσης της αξίωσης καταβολής μερίσματος θεωρείται ο χρόνος έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης των ετήσιων κερδών της ανώνυμης εταιρείας κατά την κρατούσα άποψη. Επομένως, εάν κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της χρήσης και μέχρι την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οι μετοχές μεταβιβασθούν μία ή περισσότερες φορές, δικαιούχος του μερίσματος είναι μόνο ο κύριος των μετοχών κατά το παραπάνω χρονικό σημείο, ανεξάρτητα από το πότε απέκτησε και για πόσο διάστημα κατέχει τις μετοχές. Ακόμη και εάν ο μέτοχος μεταβιβάσει τις μετοχές του την επόμενη μέρα της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εξακολουθεί να είναι δικαιούχος του μερίσματος. Διευκρινίζεται ότι για τις ημεδαπές εισηγμένες εταιρείες η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος («record date») ορίζεται με την τακτική Γ.Σ. σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Εμμισθοι δικηγόροι και μηχανικοί εξακολουθούν να καταβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές τέσσερις μήνες μετά την αλλαγή της νομοθεσίας. Ο λόγος είναι ότι πρακτικά οι επιχειρήσεις δεν μπορούν ακόμη να αναρτήσουν τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς δεν έχει προσαρμοστεί αναλόγως η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

– Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2019 και εφεξής, η εισφορά υπέρ εφάπαξ για τους έμμισθους μηχανικούς (4% ο ασφαλισμένος) πρέπει να υπολογίζεται μόνο επί του ελάχιστου ασφαλιστέου εισοδήματος των 650 ευρώ μηνιαίως και όχι επί του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, τόσο η εισφορά υπέρ εφάπαξ (2% ο ασφαλισμένος και 2% ο εργοδότης) όσο και η εισφορά υπέρ επικουρικής (3,5% ο εντολέας και 3,5% ο δικηγόρος) πρέπει να υπολογίζεται επί του ποσού των 650 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή συνολικά 71.5 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενο και εργοδότη).

– Εισφορές «μισθωτού» σε ποσοστό συνολικά 34,10% (21,38% ο ασφαλισμένος και 12,72% ο εργοδότης) καταβάλλουν εταίροι προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης έναντι αμοιβής στην ίδια εταιρεία. Οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της αμοιβής διαχείρισης και δεν αφορούν την ιδιότητα του εταίρου, για την οποία καταβάλλονται αυτοτελώς εισφορές ελεύθερου επαγγελματία με ποσοστό 20,28% (παράλληλη ασφάλιση). Το παραπάνω ποσοστό μειώνεται σε 33,6% από 1.6.2019 λόγω μείωσης της εισφοράς υπέρ επικουρικής. Η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί των αμοιβών διαχείρισης ξεκινάει αναδρομικά από 1.6.2018. Εισφορές «μισθωτού» δεν καταβάλλονται, εάν τα καθήκοντα διαχείρισης ασκούνται χωρίς αμοιβή. Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού κτλ.).

– Αντιθέτως, σε περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί τρίτο πρόσωπο – μη εταίρος, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 41,06% (16% ο ασφαλισμένος και 25,06% ο εργοδότης) επί των αμοιβών διαχείρισης, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τους υπόλοιπους μισθωτούς. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 40,56% από 1.6.2019 (15,75% ο ασφαλισμένος και 24,81% ο εργοδότης), επίσης λόγω μειώσεων στην επικουρική ασφάλιση.

– Οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές επί των αμοιβών διαχείρισης, για τις μισθολογικές περιόδους από τον Ιούνιο του 2018 έως και τον Μάρτιο του 2019, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν έως τις 30.6.2019. Για τις μισθολογικές περιόδους από τον Απρίλιο του 2019 και εντεύθεν, η υποβολή ΑΠΔ και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιούνται με τους γενικούς κανόνες.

– Προϋπόθεση για την απαλλαγή αλλοδαπής εταιρείας ακινήτου από τον φόρο υπεραξίας που προκύπτει λόγω πώλησης ακινήτου της στην Ελλάδα, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3091/2002, αποτελεί η εξαίρεση της αγοράστριας εταιρείας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2456/2018).

– Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που βρίσκεται στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία (με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.), για την απαλλαγή της μεταβιβάζουσας εταιρείας από τον φόρο υπεραξίας θα πρέπει η αγοράστρια εταιρεία είτε να έχει ονομαστικές μετοχές ανήκουσες σε φυσικά πρόσωπα είτε να δηλώνονται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις ανώνυμες μετοχές της ή που κατέχουν τις μετοχές των εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν (άμεσα ή έμμεσα) σε αυτήν. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχετική απαλλαγή μπορεί να βρει έρεισμα στις διατάξεις του νόμου περί Ειδικού Φόρου Ακινήτων, ενόψει του πρωταρχικού σκοπού του νόμου για διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων.

Πηγή: Grant Thornton