ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λύση για τα κόκκινα δάνεια της Starbucks ψάχνουν οι τράπεζες

Λύση για τα κόκκινα δάνεια της Starbucks ψάχνουν οι τράπεζες

Δύσκολες αποφάσεις με περιορισμένες επιλογές καλούνται να λάβουν οι πιστώτριες τράπεζες του ομίλου «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ», ο οποίος λειτουργεί τα καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Με δίκτυο δεκάδων καταστημάτων στην Ελλάδα και περίπου άλλων δέκα στην Κύπρο, οι δύο αυτές εταιρείες βαρύνονται με δάνεια της τάξης των 18 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά έχουν καταγγελθεί από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες όμως δεν έχουν προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα ανάκτησης των κεφαλαίων τους εναντίον των εταιριών, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να ισοδυναμούσε με πλήρη απαξίωση της επένδυσής τους. Και αυτό διότι η εταιρεία λειτουργεί ως δικαιοχρήστης (franchisee) της αμερικανικής πολυεθνικής Starbucks, η οποία και διατηρεί συμβατικά τον πρώτο λόγο για το ποιος θα χρησιμοποιεί το σήμα της. Ετσι, εάν οι τράπεζες προχωρούσαν σε εκπλειστηριασμό του ενεργητικού της εταιρείας, πιθανώς να ανακάλυπταν είτε αυτές είτε ο αγοραστής ότι χωρίς τη συναίνεση των Aμερικανών η αλυσίδα καφέ δεν υπάρχει.

Την ίδια ώρα, η πιθανότητα να αναλάμβανε το δίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο άλλος franchisee περιορίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στον αντίστοιχο τουρκικό όμιλο. Και κάτι τέτοιο θέλουν να το αποφύγουν οι ελληνικές τράπεζες ειδικά στην Κύπρο. Ετσι αξιολογούνται όλες οι πιθανές λύσεις, που όμως φαίνεται πως παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες σε αριθμό.

Η αλυσίδα, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2002 και τον επόμενο χρόνο στην Κύπρο, φέρεται να έχει θετικές ταμειακές ροές και κέρδη EBITDA της τάξης των 2,6 εκατ. ευρώ, με κύκλο εργασιών της τάξης των 17 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές. Εχει όμως αρνητική καθαρή θέση κατά 28 εκατ. ευρώ, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2015 που έχει στη διάθεσή της η «Κ». Η «τρύπα» αυτή, ωστόσο, θα μπορούσε να κλείσει με αναδιάρθρωση του δανεισμού και ανακατάταξή του από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο. Αλλά με κέρδη EBITDA της τάξης των 2,6 εκατ. και με δεδομένο πως αποτελεί franchise, εκτιμάται πως η αξία της επιχείρησης δεν μπορεί να υπολογιστεί με πολλαπλασιαστή μεγαλύτερο του 5 και έτσι δεν υπερβαίνει τα περίπου 12 εκατ. ευρώ. Αρα ακόμα και εάν η πολυεθνική συμφωνούσε στη χρήση του σήματός της από τρίτο –κάτι που δεν επιθυμεί, στο πλαίσιο αυστηρής πολιτικής χρησιμοποιεί μόνον μεγάλους περιφερειακούς συνεργάτες– οι τράπεζες θα έπρεπε να «κουρέψουν» τις απαιτήσεις τους σημαντικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το καθεστώς της οικονομικής θέσης των Starbucks παραμένει επί του παρόντος μετέωρο. Την εταιρεία ελέγχουν ακόμα οι βασικοί της μέτοχοι, δηλαδή οι κ. Παναγιώτης Ι. Μαρινόπουλος, Παναγιώτης Δ. Μαρινόπουλος και Στέφανος Ι. Μαρινόπουλος.

Πρόκειται για την πλευρά της ευρύτερης ομώνυμης οικογένειας, που φέρεται να διαφοροποιήθηκε πριν από την κρίση στις λιανεμπορικές δραστηριότητες του 2015-2016 από τα σούπερ μάρκετ που παρέμειναν υπό τον έλεγχο της οικογένειας του κ. Λεωνίδα Ι. Μαρινόπουλου.

Η ιδιοκτησία της «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ», σύμφωνα με κάποιες τραπεζικές πηγές, καταβάλλει ετησίως κάποιο ποσό έναντι τόκων, αλλά δεν εξυπηρετεί τον δανεισμό, που άλλωστε έχει καταγγελθεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Αν και κατά κάποιες πληροφορίες εμφανίζεται διατεθειμένη να αναλάβει υπό προϋποθέσεις την πλήρη εξυπηρέτηση των τραπεζικών υποχρεώσεων, χωρίς δηλαδή απομείωσή τους, το ζήτημα περιπλέκεται, μεταξύ άλλων, από τη διστακτικότητα των υπολοίπων εμπλεκομένων. Διστακτικότητα, που, με τη σειρά της, πηγάζει και από τη μεγάλη περιπέτεια του διαστήματος 2015-2016 με την Carrefour Μαρινόπουλος. Κοινή πεποίθηση, πάντως, όσων έχουν ασχοληθεί με την εταιρεία καφέ είναι πως αυτή μπορεί να είναι κερδοφόρα, καθώς κατέχει ισχυρό εμπορικό σήμα και θέση στην αγορά και ενισχύεται εσχάτως και από την αναγνωρισιμότητα του brand στους ξένους ταξιδιώτες που αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η υπόθεση είναι πιθανόν να χρειαστεί αρκετό ακόμα χρόνο για να διευθετηθεί, καθώς τόσο το συνολικό ύψος των κόκκινων δανείων είναι συγκριτικά με άλλες υποθέσεις μικρό όσο και γιατί οι διαθέσιμες επιλογές των τραπεζών εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένες.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές της Deloitte

Ο τελευταίος γνωστός ελεγκτής της «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ» ήταν η Deloitte. Αυτό προκύπτει από την έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή προς τους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση του 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις όπως και η έκθεση βρίσκονται στη διάθεση της «Κ» αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί, καθώς φέρεται να ζητήθηκαν κάποιες διορθώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Με βάση αυτές πάντως το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας (που αφορά τις ελληνικές δραστηριότητες) αναφέρεται στα 6,47 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων στα 34,6 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, οι δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 17,76 εκατ., ο κύκλος εργασιών είναι 17,08 εκατ. και τα μεικτά κέρδη 11,4 εκατ., ενώ εμφανίζει κέρδη σε επίπεδο προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της τάξης των 522 χιλιάδων. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι για το 2015 ζημίες ύψους 1,5 εκατ.

Στη γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφέρεται «το γεγονός ότι η εταιρεία δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για την ακρίβεια των αναβαλλόμενων φόρων, καθώς και για την πληρότητα και ακρίβεια των γνωστοποιήσεων που έχουν γίνει επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως προβλέπεται».

Επίσης στην έκθεση ελέγχου υπογραμμίζεται το γεγονός ότι «λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 έχει καταστεί αρνητικό και ανέρχεται στο ποσό των 28.127,674 χιλ., ενώ κατά την ως άνω ημερομηνία το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτής κατά ποσό 25.555,442 χιλ.».

Επιπροσθέτως, στην ίδια σημείωση αναφέρεται ότι «στη χρήση του 2016, η εταιρεία δεν εξυπηρετεί τα υφιστάμενα δάνειά της σύμφωνα µε τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω ελλείψεως σχετικής ρευστότητας.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος, είναι σε εξέλιξη πλάνο αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δανείων σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες. Πέραν των ανωτέρω, στην ως άνω σημείωση γίνεται αναφορά στην ύπαρξη σημαντικών αβεβαιοτήτων ως προς την έκβαση του εγχειρήματος διάσωσης και εξυγίανσης της μητρικής εταιρείας της µε την επωνυμία εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε.».