Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 45" χρόνος ανάγνωσης

• Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 100.000 ευρώ το μέλος του Δ.Σ. που μεταξύ άλλων α) προβαίνει σε παραπλανητική δήλωση προς το κοινό αναφορικά με καταβολή κεφαλαίου, β) εν γνώσει του εγκρίνει ανακριβείς ή παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γ) προβαίνει σε διανομή κερδών τα οποία δεν προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δ) χορηγεί δάνειο με σκοπό να αποκτηθούν μετοχές της εταιρείας ή εν γνώσει του συντάσσει αναληθή ή ελλιπή έκθεση διαχείρισης.

• Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι 50.000 ευρώ α) όποιος συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας σύμβαση για την οποία απαιτείται προηγούμενη άδεια από το αρμόδιο όργανο χωρίς αυτή να έχει δοθεί, β) το μέλος του Δ.Σ. που δεν πιστοποιεί εμπρόθεσμα καταβολή κεφαλαίου, που δεν συντάσσει ή συντάσσει εκπρόθεσμα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή την έκθεση διαχείρισης, που παραβιάζει την υποχρέωση αναπροσαρμογής του κεφαλαίου όταν αυτή επιβάλλεται από τον νόμο, καθώς και γ) όποιος παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχου από τους ελεγκτές ή δεν παρέχει σε αυτούς τις απαιτούμενες πληροφορίες.

• Τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι 15.000 ευρώ α) όποιος παραλείπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση ή να συμπεριλάβει ορισμένο θέμα στην ημερήσια διάταξή της, β) όποιος μετέχει ή ψηφίζει σε γενική συνέλευση χωρίς να έχει το δικαίωμα, καθώς και γ) το μέλος του Δ.Σ. που παραβιάζει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε μετόχους.

• Σημειώνεται ότι η παράβαση όρων του καταστατικού Α.Ε. δεν συνιστά πλέον αξιόποινη πράξη, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείονται και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

• Δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ ως «ελεύθερος επαγγελματίας» ο νόμιμος εκπρόσωπος ελληνικού υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας. Το παραπάνω ισχύει εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίζεται μόνο με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του κεντρικού στο υποκατάστημά του στην Ελλάδα. Εάν, όμως, το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται παράλληλα ως υπάλληλος του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, τότε θα έχει υποχρέωση ασφάλισης ως μισθωτός.

• Δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εταίροι αλλοδαπής εταιρείας που ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον κατοικούν στην αλλοδαπή και έχουν ήδη ασφαλιστεί εκεί ως μέλη της παραπάνω αλλοδαπής εταιρείας. Για την απαλλαγή από την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, απαιτείται η προσκόμιση του εντύπου Α1 που εκδίδεται από τον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα. Εάν, ωστόσο, οι εταίροι της αλλοδαπής εταιρείας διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Για την απαλλαγή τους από την ασφάλιση στον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να αιτηθούν την έκδοση του κοινοτικού εντύπου Α1 από τον ΕΦΚΑ, ώστε να διαβιβαστεί στον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα.

• Μεταβολή στη φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων από ιδιοχρησιμοποίηση σηματοδοτεί πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ 1200/2019). Συγκεκριμένα, η ΔΕΔ έκρινε ότι αποτελεί απλή παράβαση πληροφοριακού χαρακτήρα, και δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα του νομικού προσώπου, το γεγονός ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει καταχωρίσει τα ποσά του τεκμαρτού εσόδου και της τεκμαρτής δαπάνης μισθώματος από ιδιόχρηση σε κανένα από τα λογιστικά αρχεία της περιόδου (λογιστικά βιβλία, έντυπα ετήσιας φορολογικής δήλωσης). Το εισόδημα των νομικών προσώπων από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου ανά φορολογικό έτος τεκμαίρεται ότι αποτελεί το 3% της αντικειμενικής αξίας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου και υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου. Ταυτόχρονα, εκπίπτει το τεκμαρτό μίσθωμα του υπόψη ακινήτου στον βαθμό που δεν υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας αυτού. Επομένως, το αποτέλεσμα του πιο πάνω χειρισμού είναι τελικά αδιάφορο για τα εν λόγω νομικά πρόσωπα (ΠΟΛ.1069/2015).

• Καταργούνται αυτομάτως με τον θάνατο του φορολογουμένου τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης. Με πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ, κρίθηκε ότι η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς υποβολής δηλώσεων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι ως διοικητικές κυρώσεις αποσκοπούν στον εξαναγκασμό του υπόχρεου προς συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις του, δηλαδή στοχεύουν στην αποτροπή του από την τέλεση (μελλοντικών) φορολογικών παραβάσεων. Μάλιστα, η επιβολή τέτοιων προστίμων δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζημίας στο Δημόσιο και, συνεπώς, δεν έχουν αποκαταστατικό χαρακτήρα, εφόσον με αυτά δεν επιδιώκεται η ικανοποίηση της υποχρέωσης προς πληρωμή των οικείων οφειλομένων φόρων (ΔΕΔ Θ 551/2019).

• Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο μείωσης του ποσού της χορηγούμενης σύνταξης προς συνταξιούχους το γεγονός ότι λαμβάνουν έσοδα από πνευματικά δικαιώματα επί έργων. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, συνταξιούχοι οι οποίοι κατέχουν είτε πνευματικά είτε συγγενικά δικαιώματα, και αποκομίζουν έσοδα για τις παραπάνω αιτίες, δεν θεωρείται ότι αναλαμβάνουν (νέα) δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότηση. Επομένως, αφενός δεν θα πρέπει να προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αφετέρου δεν εισφοροδοτούνται για τα εισοδήματα που λαμβάνουν από τα πνευματικά τους δικαιώματα (υπ. Εργασίας 19892/539/2019).

Πηγή: GrantThornton