ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραγωγή πτυχιούχων χωρίς σύνδεση με την αγορά

Παραγωγή πτυχιούχων χωρίς σύνδεση με την αγορά

Τα πανεπιστήμιά μας παράγουν μαζικά πτυχιούχους, που όμως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα του ΣΕΒ η οποία, παρά την πληθώρα ανέργων, διαπιστώνει την αδυναμία των επιχειρήσεων να καλύψουν τις θέσεις εργασίας με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει υπεράριθμους πτυχιούχους σε αντικείμενα που δεν συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας». Προκαλείται έτσι αναντιστοιχία μεταξύ των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και αυτών που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που αποφοιτά από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Με άλλα λόγια, μία στις τρεις επιχειρήσεις δυσκολεύεται να βρει το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις (45,9%) και στις μεγάλες επιχειρήσεις (44,7%). Η αύξηση αυτή ωστόσο θεωρείται φυσιολογική δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς δραστηριοποιούνται σε περισσότερο ανταγωνιστικές αγορές κι έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από το ανθρώπινο δυναμικό σε όρους προσόντων και δεξιοτήτων, εφαρμόζουν πιο αυστηρές μεθόδους επιλογής προσωπικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η απουσία κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι εντονότερη στους κλάδους της ενέργειας (49,2%) και των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (41,4%). Λιγότερο έντονη είναι η δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφής (37,1%) και των δομικών υλικών (34,8%). Ακόμη μικρότερη είναι η δυσκολία κάλυψης των κενών θέσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα logistics (29,6%) και στην υγεία και στο φάρμακο (28,4%). 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η ανάγκη για εξεύρεση προσωπικού με υψηλή κατάρτιση εντείνεται, καθώς η ελληνική οικονομία και κοινωνία ήδη αντιμετωπίζει την πρόκληση της αξιοποίησης των νέων ευκαιριών που προσφέρουν νέες τεχνολογίες όπως ο αυτοματισμός, τα μαζικά δεδομένα (big data), το υπολογιστικό νέφος, η τρισδιάστατη εκτύπωση κ.ά. Στην πράξη ο ελληνικός παραγωγικός τομέας της μεταποίησης και της τεχνολογίας δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις προκλήσεις για τις νέες μελλοντικές ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού, αλλά επιπλέον πρέπει να αντιμετωπίσει τις θεμελιώδεις και στοιχειώδεις ελλείψεις παιδείας και δεξιοτήτων. 

Εκτός, όμως, από τις δυσκολίες στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, η έρευνα του ΣΕΒ δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων και στο ανθρώπινο δυναμικό που ήδη απασχολούν και μάλιστα, σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό. Το πρόβλημα είναι, επίσης, εντονότερο για τις περισσότερο εξωστρεφείς επιχειρήσεις όπου οι ελλείψεις δεξιοτήτων εντοπίζονται και σε επαγγέλματα υψηλών προσόντων. Επαγγέλματα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες ή σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής αξίας και η εξάσκησή τους απαιτεί παιδεία, γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης καινοτομίας, εξωστρέφειας, ανάπτυξης στρατηγικών πωλήσεων κ.λπ. Σε κλαδικό επίπεδο, η αγροδιατροφή και η εφοδιαστική αλυσίδα καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντικές ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων, κυρίως σε επαγγέλματα μεσαίων προσόντων.