ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3,1 δισ. ευρώ

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του
Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 3,125 δισ. ευρώ, λήξεως 16
Νοεμβρίου 2012 προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) την Τρίτη 14 Αυγούστου 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού
(settlement) θα είναι η Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012 (Τ+2). Οι τόκοι
των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς
διαπραγματευτές αγοράς στην Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων
(ΗΔΑΤ), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό
λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του κανονισμού των βασικών διαπραγματευτών, παρέχεται
η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και την Πέμπτη 16 Αυγούστου
2012 μέχρι ώρας 12.00 μμ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα
ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή
στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του
δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο
περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Πηγή: ΑΜΠΕ