ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τον ΦΜΑΠ του 2002

Μ εγαλύτερο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν το 2002 οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ενώ αρκετοί θα είναι και οι ιδιοκτήτες που θα αναγκασθούν να υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση ΦΜΑΠ, αφού ή αύξηση των τιμών της εφορίας τούς οδηγεί πάνω από τα αφορολόγητα όρια.

Επίσης, οι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που υποχρεώνονται βάσει του νόμου να υποβάλουν τη δήλωση ΦΜΑΠ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το 2002 θα πρέπει να συμπληρώσουν τα φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5 και K1-K9 και αντικειμενικής αξίας γης). Αυτό σημαίνει ότι οι υπόχρεοι σε ΦΜΑΠ θα επιβαρυνθούν κατά 100.000-150.000 δρχ. διότι η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων απαιτεί τη συνδρομή συμβολαιογράφου ή λογιστή.

Οι δηλώσεις του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας θα υποβληθούν το 2002 σε ευρώ σε αντίθεση με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί σε δραχμές. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη μετατρέψει από δραχμές σε ευρώ τα αφορολόγητα όρια, και οι στρογγυλοποιήσεις έγιναν στον πλησιέστερο προς τα κάτω ακέραιο αριθμό ευρώ.

Στο μεταξύ, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών μέχρι και 100% θα συμπαρασύρει και τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες. Μάλιστα, ορισμένοι ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν στην εφορία διπλάσιο φόρο απ’ ό,τι φέτος. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υποχρεούνται σε δήλωση ΦΜΑΠ το 2002 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το αφορολόγητο όριο για τον άγαμο ανέρχεται σε 83.000.000 δρχ. ή 243.600 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο για το ζευγάρι διαμορφώθηκε στα 166.000.000 δρχ. ή 487.200 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται για κάθε παιδί μέχρι τα δύο κατά 21.000.000 δρχ. ή 61.500 ευρώ και για το τρίτο παιδί και άνω φθάνει τα 24.500.000 δρχ. ή 73.400 ευρώ. Για τα νομικά πρόσωπα το αφορολόγητο όριο είναι 83 εκατ. δρχ. ενώ για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι 207 εκατ. δρχ. ή 607.490 ευρώ. Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2002, φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως εξής:

1. Αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής που να αποδεικνύει την ηλικία του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα στα οποία ο φορολογούμενος έχει ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψιλή κυριότητα. Αντί του παραπάνω πιστοποιητικού είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό όταν το εμπράγματο δικαίωμα είναι ορισμένου χρόνου.

3. Οταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου χρειάζεται αντίγραφο της διαθήκης -στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής- και πιστοποιητικό του γραμματέα πρωτοδικών ότι δεν δημοσιεύθηκε νεότερη διαθήκη.

Επίσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για το είδος και τον βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο, στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

4. Οταν συντρέχει κατά τον νόμο περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή τράπεζας για το δάνειο αυτό μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου παροχής υποθήκης.

5. Οταν συντρέχει κατά τον νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης γεωργίας ή του Δασαρχείου, ότι η έκταση που δηλώνεται είναι γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση. Αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης οι βεβαιώσεις δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς τις βεβαιώσεις αυτές, οι οποίες προσκομίζονται αμέσως μετά τη χορήγησή τους.

6. Η δήλωση των νομικών προσώπων καθώς και των φυσικών προσώπων θα συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5 και K1-K9 και αντικειμενικής αξίας γης).

7. Σε περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας που δηλώνεται πριν από κάθε μείωσή της που προβλέπεται από τον νόμο, είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο, δεν είναι αναγκαία η συνυποβολή με τη δήλωση οποιουδήποτε πιστοποιητικού.

8. Η δήλωση υποβάλλεται μόνο σε ευρώ και τα ποσά θα αναγράφονται με δύο δεκαδικά ψηφία.

9. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.