ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Μοχλός ενίσχυσης της οικονομίας το αναπτυξιακό

ΤτΕ: Μοχλός ενίσχυσης της οικονομίας το αναπτυξιακό

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, ενίσχυση της απασχόλησης κατά τι λιγότερο (περίπου 3,6 ποσοστιαίες μονάδες) και ταυτόχρονα μείωση της αδήλωτης εργασίας, καθώς και περισσότερες επενδύσεις κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ορίζοντα δεκαετίας, εκτιμάται ότι θα είναι οι θετικές συνέπειες από τις παρεμβάσεις στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες και πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις αυτές, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση που έχει διενεργήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, βασίζονται βεβαίως στην υπόθεση ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο είναι μόνιμες και θα εφαρμοσθούν πλήρως, χωρίς καθυστέρηση.

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου έχει βασισθεί στην ανάλυση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και κυρίως αυτών που αφορούν τον συνδικαλιστικό νόμο και την ενίσχυση των ελέγχων για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, των μεταρρυθμίσεων που θεωρείται ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό στην αγορά των προϊόντων και εκείνων που στοχεύουν στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων.

Η ΤτΕ υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση των επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων έχει κυρίως ποιοτικό χαρακτήρα, καθώς είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το μέγεθος των μεταβολών. Οι κυριότερες θετικές μεταβολές είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, οι ακόλουθες:

• Η αποτελεσματική μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους ενισχύει τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων, αυξάνοντας έτσι το εθνικό προϊόν, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

• Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας μέσω της καλύτερης σύνδεσης των μισθών με την παραγωγικότητα επηρεάζει θετικά την απασχόληση και, εντέλει, τις επενδύσεις και το προϊόν. Αν και η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι η πρώτη άμεση επίπτωση από τη σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα είναι η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, υποστηρίζει ότι αυτή δημιουργεί κίνητρα για αύξηση του εργατικού δυναμικού και μεταφορά εργατικού δυναμικού από το φάσμα της παραοικονομίας στον επίσημο τομέα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η απασχόληση στον επίσημο τομέα αυξάνεται κατά περίπου 1% και η αδήλωτη απασχόληση μειώνεται κατά 1,4% μακροπρόθεσμα. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι τελικά η αύξηση της απασχόλησης στον επίσημο τομέα υπεραντισταθμίζει τη μείωση του μέσου πραγματικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα την αύξηση των συνολικών αποδοχών από την εργασία.

• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς προϊόντων έχει περίπου 40% μεγαλύτερη επίδραση στο ΑΕΠ μακροπρόθεσμα από μια ίση βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας, καθώς η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι πιο ανταγωνιστική από την αγορά προϊόντων, οπότε μια περαιτέρω αύξηση του ανταγωνισμού θα έχει μικρότερη θετική επίδραση.

• Μια επιτυχής βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου αναμένεται να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα, επιδρώντας θετικά στο παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας.

• Μέτρα που ενισχύουν τα κίνητρα για νέα επενδυτικά σχέδια μπορούν να τονώσουν τον σχηματισμό φυσικού κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, το προϊόν και την απασχόληση.

• Μια αξιοσημείωτη θετική έμμεση επίδραση των μέτρων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την αποτελεσματικότητα των αγορών προϊόντων και εργασίας είναι η μεταφορά οικονομικών πόρων από δραστηριότητες της παραοικονομίας στον επίσημο τομέα, που είναι πιο παραγωγικός. Αυτή η ανακατανομή ασκεί περαιτέρω ευνοϊκή επίδραση στα συνολικά μεγέθη καθώς και στα δημόσια οικονομικά.

• Τα μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στα δημόσια οικονομικά. Μια μείωση της αδήλωτης απασχόλησης κατά 1% αυξάνει το ΑΕΠ κατά 0,3% και την επίσημη απασχόληση κατά 0,5% μακροπρόθεσμα και βελτιώνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα περίπου 0,2% του ΑΕΠ.

• Οι μεταρρυθμίσεις στην ποιότητα των θεσμών, όπως στο δικαστικό σύστημα, είναι εκείνες που αναμένεται να αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη, ενώ ακολουθούν σε μέγεθος επίδρασης οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων.