ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς φόρους η επικαρπία μη εισηγμένων μετοχών

Απαλλάσσεται του φόρου η σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας μετοχών εταιρειών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι επικαρπωτές μετοχών εξαιρούνται των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 5%.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2238/94, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 33 του ν.2778/1999, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2. Η πώληση των πιο πάνω αναφερόμενων τίτλων νοείται όπως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα. Με τη σύμβαση δηλαδή της πώλησης, ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος, που αποτελεί το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα, ενώ ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα.

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 1142 του Αστικού Κώδικα ορίζεται, ότι η προσωπική δουλειά της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του. Με τις διατάξεις δε, του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1161 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι ο επικαρπωτής έχει υποχρέωση μετά τη λήξη της επικαρπίας να αποδώσει το πράγμα στον κύριο.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο επικαρπωτής πράγματος δεν αποκτά την κυριότητα αυτού, αλλά απλώς και μόνο το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα στον κύριο, αυτού μετά τη λήξη της επικαρπίας.

Ακολούθως, κατά τη σύσταση ή τη μεταβίβαση της επικαρπίας ο κύριος του πράγματος δεν απολύει την κυριότητα επ’ αυτού αλλά στερείται μόνο τη χρήση και κάρπωσή του. Κατά συνέπεια, τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά τη μεταβίβαση της επικαρπίας μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2238/94 καθ’ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών οι οποίες, κατά ρητή διατύπωση μη επιδεχόμενη διασταλτική ερμηνεία, απαιτούν πώληση, δηλαδή μεταβίβαση της κυριότητας του τίτλου από τον πωλητή στον αγοραστή.