ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και μονάδες κοινωνικής μέριμνας

Το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» (Μέτρο 5.2), χρηματοδοτεί την υποστήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων βρεφικών και παιδικών σταθμών, μονάδων κοινωνικής μέριμνας κ.λπ., για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στόχοι:

– Η στήριξη της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και η επαγγελματική τους ανέλιξη στις εσωτερικές αγορές εργασίας των επιχειρήσεων, μέσω της ελάφρυνσής τους από τις οικογενειακές υποχρεώσεις φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών, φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν βοηθείας.

– Η προώθηση της απασχόλησης του γυναικείου εργατικού δυναμικού στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών.

Ποιες δομές ενισχύονται

– Υπάρχουσες δομές Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας (ήδη υφισταμένων από το Β’ ΚΠΣ), και

– Νέες δομές Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) που θα δημιουργηθούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Ποιες ενέργειες

ενισχύονται

– Υποστήριξη της λειτουργίας δομών φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Ενέργειες ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών κυρίως δομών των ΚΔΑΠ.

– Μερική ενίσχυση της λειτουργίας νέων δομών φύλαξης βρεφών, νηπίων, και παιδιών από επιχειρήσεις.

– Ενίσχυση της λειτουργίας νέων δομών φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες δημιουργούνται από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ποιοι μπορούν

να συμμετάσχουν

1) Οι φορείς λειτουργίας δομών Βρεφικών, Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία και μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, οι οποίες δημιουργήθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (Β’ ΚΠΣ).

2) Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής όπως παρακάτω: α) Επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 277 επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, οι οποίες έχουν σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό, κατά το οικείο καταστατικό, β) Διαδημοτικές επιχειρήσεις και οι αστικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ α’ βαθμού κατά πλειοψηφία σε σύγκριση με το ποσοστό που κατέχει κάθε άλλος εταίρος ξεχωριστά και έχουν σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τον ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό, γ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που δεν έχουν συστήσει τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων 2α και 2β και μπορούν να εφαρμόσουν τις επιλέξιμες ενέργειες μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων όμορων δήμων ύστερα από σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή τελικοί δικαιούχοι είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις.

Οροι χρηματοδότησης: Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου.

Χρονική διάρκεια: – Για τις ήδη υφιστάμενες δομές από το Β’ ΚΠΣ δομές, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την απόφαση ένταξης του έργου.

– Για τις νέες δομές που θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια Αττικής, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την απόφαση ένταξης του έργου.

Προθεσμία υποβολής: – Για τις ήδη υφιστάμενες από το Β’ ΚΠΣ δομές, το αργότερο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2001.

– Για τις νέες δομές που θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια Αττικής το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2001.