ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Δήλωση πραγματικών δικαιούχων (UBO) – παράταση προθεσμιών: Η προθεσμία για την καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων στο μητρώο που τηρείται στη ΓΓΠΣ παρατείνεται, για την α΄ ομάδα προσώπων (γραφεία ν. 89 πλην ναυτιλιακών, δικηγορικών εταιρειών κ.λπ.) έως τις 25 Νοεμβρίου, για τη β΄ ομάδα (υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, μονοπρόσωπες Α.Ε., ΙΚΕ, αλλοδαπές εταιρείες ακινήτων κ.λπ.) έως τις 28 Νοεμβρίου και για την γ΄ ομάδα (λοιπές Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») – δυνατότητα τροποποίησης: Στις 31.10.2019 ολοκληρώθηκε η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων «πόθεν έσχες» από τα υπόχρεα πρόσωπα για το 2018. Εως τις 30 Νοεμβρίου 2019 οι υπόχρεοι (που υπέβαλαν εμπρόθεσμα) έχουν τη δυνατότητα, χωρίς χρηματικές κυρώσεις, να προβούν σε τροποποίηση των δηλώσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι οι ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο του υπόχρεου, όσο και του/της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.

«Επιθετικοί» φορολογικοί σχεδιασμοί – υποχρέωση γνωστοποίησης: Πρέπει να αποκαλύπτονται στις φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την οδηγία DAC 6 (οδηγία 2018/822 η οποία τροποποίησε την οδηγία 2011/2016). Τα «ενδιάμεσα πρόσωπα», όπως λογιστές, δικηγόροι, σύμβουλοι κ.ά. θα πρέπει να κοινοποιούν στις ελληνικές αρχές όσες πληροφορίες έχουν περιέλθει στη γνώση τους, στην κατοχή ή στον έλεγχό τους σχετικά με τυχόν σχήματα που ενέχουν στοιχεία τέτοιου επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Με τη σειρά τους, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους ανά τρίμηνο τις πληροφορίες αυτές. Εχει ληφθεί πρόβλεψη ακόμη και σε περίπτωση που ο «ενδιάμεσος σύμβουλος» δεν υποχρεούται σε κοινοποίηση του σχεδιασμού (όπως όταν υφίσταται δικηγορικό απόρρητο ή όταν τον σχεδιασμό τον εφαρμόζει απευθείας η εταιρεία χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσου), δεδομένου ότι τότε η υποχρέωση γνωστοποίησης προς τις Αρχές μετακυλίεται προς την εταιρεία που εφάρμοσε το σχήμα.

«Επιθετικοί» φορολογικοί σχεδιασμοί – σκοπός και χαρακτηριστικά: Για να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης, η διασυνοριακή ρύθμιση θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά («Hallmarks»), που στην ουσία καθιστούν την εν λόγω κάθε φορά ρύθμιση επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο κύριος σκοπός της ρύθμισης αυτής να είναι η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος (principal purpose test). Αναμένεται η μεταφορά της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, κατά την οποία πρόκειται να ρυθμιστούν και περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

«Επιθετικοί» φορολογικοί σχεδιασμοί – αναδρομική εφαρμογή: Οι ενδιάμεσοι και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επανεξετάσουν αναδρομικά τα σχήματα που εξέτασαν από 25 Ιουνίου 2018 και μετά, αφού η κοινοποίηση θα αφορά και συμβουλές που παρασχέθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν τη σχετική οδηγία μέχρι το τέλος του 2019. Οι πρώτες κοινοποιήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής: Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας που εκμεταλλεύεται επαγγελματικό σκάφος αναψυχής του ν. 4256/2014, το οποίο είναι νηολογημένο σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό νηολόγιο, εφόσον εμπίπτει στην εφαρμογή του ν. 27/75, δύναται να τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα («εσόδων-εξόδων»).

Διοικητικά συμβούλια στις «μικρές και πολύ μικρές» ανώνυμες εταιρείες: Τα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών προβλέπονται κατ’ αρχήν τουλάχιστον τριμελή. Από την 1.1.2019 είναι όμως δυνατόν τα διοικητικά συμβούλια των λεγόμενων «μικρών και πολύ μικρών» Α.Ε. να είναι μονομελή. Οι νεοϊδρυόμενες Α.Ε. από 1.1.2019 και μετά, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο είναι μεταξύ 100 και 500.000 ευρώ, θεωρούνται «μικρές ή πολύ μικρές». Για να χαρακτηριστούν, ομοίως, «μικρές ή πολύ μικρές» οι ήδη υφιστάμενες εταιρείες κατά την 1.1.2019 πρέπει να μην υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: Σύνολο ενεργητικού μέχρι 4 εκατ., κύκλο εργασιών μέχρι 8 εκατ. και μέσον όρο απασχολουμένων 50 άτομα.

Διαφορά «υπέρ το άρτιο» – συμψηφίζεται και με ζημίες: Η «υπέρ το άρτιο» διαφορά μπορεί όχι μόνο να κεφαλαιοποιηθεί, αλλά και να συμψηφιστεί με ζημίες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εάν η εταιρεία δεν διαθέτει αποθεματικά ή άλλα κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση των ζημιών. Το προϊσχύον (έως τις 31.12.2018) νομικό καθεστώς δεν επέτρεπε έναν τέτοιο συμψηφισμό.

Πηγή: GrantThornton