ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρω-ρυθμίσεις για τα λογιστικά βιβλία των επιτηδευματιών

Στην τελευταία βαθμίδα θα πρέπει να γίνει η μετατροπή των λογαριασμών (υπολοίπων) σε ευρώ στα λογιστικά βιβλία των επιτηδευματιών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Οι τυχόν διαφορές στρογγυλοποίησης θα καταχωρίζονται αναλόγως σε νεοανοιγόμενο υπολογαριασμό του λογαριασμού 81.00 ή 81.01.

Ειδικότερα η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

Υστερα από γραπτά και προφορικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων αναφορικά με τον τρόπο μετάβασης από Δραχμές σε Ευρώ, στα λογιστικά βιβλία των επιτηδευματιών, σημειώνουμε τα ακόλουθα.

Στην εγκύκλιο 1104968/50/ΠΟΛ.1286/ 6.12.2000 ανεφέρετο ότι «Σε περίπτωση επιλογής του ευρώ από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 1.1.2002 υποχρεωτικά) πρέπει να μετατραπούν σε ευρώ όλα τα οριστικά υπόλοιπα των λογαριασμών της τελευταίας υποδιαίρεσης λογαριασμών του ΕΓΛΣ, που εμφανίζονται στην απογραφή της προηγούμενης χρήσης.

Η μετατροπή των λογαριασμών (υπολοίπων) κρίνεται σκόπιμο να γίνει στην τελευταία βαθμίδα τους, προκειμένου στα βιβλία να εξασφαλιστεί η συνέχεια των υπολοίπων της βαθμίδας αυτής σε ευρώ καθώς και για να αποφευχθούν οι διαφορές στρογγυλοποίησης στις άλλες βαθμίδες λογαριασμών. Ετσι με βάση το σύνολο (άθροισμα) της τελευταίας βαθμίδας σε ευρώ θα δημιουργηθούν και οι υπόλοιπες βαθμίδες αυτών.

Τυχόν διαφορές στρογγυλοποίησης, που θα προκύψουν στο τέλος, ως διαφορά μεταξύ συνόλου λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού κατά το άνοιγμα των λογαριασμών σε ευρώ, θα καταχωρίζονται αναλόγως σε νεοανοιγόμενο υπολογαριασμό του λογ. 81.00 ή 81.01.»

Ομως, για λόγους πρακτικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων, αλλά και για λόγους αδυναμίας προσαρμογής χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων ή ασύμφορης τροποποίησης προγραμμάτων και προκειμένου να μη λειτουργούν οι λόγοι αυτοί αποτρεπτικά στη μετάβαση σε ευρώ κατά τη διάρκεια του μεταβατικού καθεστώτος, μπορεί εφόσον διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να ακολουθηθεί το μείζον, και η μετατροπή των δεδομένων των βιβλίων σε ευρώ να γίνει εκτός από τον προαναφερόμενο τρόπο, που υπεδείχθη ως η απλούστερη διαδικασία, με τη μετατροπή όλων των κινήσεων (εγγραφών – καταχωρίσεων) του προηγούμενου διαστήματος της χρήσης, εάν η επιλογή του ευρώ γίνει στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ή με τη μετατροπή της χρέωσης και της πίστωσης σε ευρώ.

Αυτονόητο είναι ότι, με όποιο από τους παραπάνω τρόπους μετατραπούν τα δεδομένα των βιβλίων σε ευρώ, οι τυχόν διαφορές στρογγυλοποίησης θα καταχωρίζονται αναλόγως σε νεοανοιγόμενο υπολογαριασμό του λογ. 81.00 ή 81.01, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1104968/50.ΠΟΛ.1286/6-12-2000.

Επίσης, οι επιτηδευματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δύο ημέρες τις ταμειακές μηχανές που λειτουργούν σε καθεστώς ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών:

οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις δύνανται να προμηθεύονται καινούργιες φορολογικές ταμειακές μηχανές και συστήματα, οι οποίες έχουν εξαρχής ενεργοποιηθεί φορολογικά και λειτουργούν με νόμισμα το ευρώ. Οι μηχανές αυτές μπορούν για λόγους εξοικείωσης σε θέματα χειρισμών στο ευρώ, να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες συναλλαγών με ευρώ, με το καταναλωτικό κοινό, μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες, μέχρι 31-12-2001 και όχι πέραν των δύο συνεχόμενων ημερών, που θα ορισθούν κατόπιν αιτήσεως στην αρμόδια ΔΟΥ, για την εξασφάλιση της παρουσίας εφοριακού υπαλλήλου.

Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για τις μέρες που θα χρησιμοποιηθούν οι ταμειακές μηχανές, γίνονται με μετατροπή των ποσών που αναγράφονται στα σχετικά δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ», στα αντίστοιχα ποσά σε δραχμές με χρήση της ισχύουσας ισοτιμίας και των διαδικασιών μετατροπής που ορίζονται με το άρθρο 2 του ν. 2842/2000.

Τα δραχμικά ποσά που προήλθαν από μετατροπή, ελέγχονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο παριστάμενο εφοριακό υπάλληλο.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και μέχρι 31/12/2001 οι μηχανές αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές με το κοινό, ενώ μετά από αυτή την ημερομηνία μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.