ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωτέες αλλά υπό προϋποθέσεις οι δραχμικές μεταχρονολογημένες επιταγές

Οι επιταγές που εκδόθηκαν μέχρι και την 31-12-2001 και αναγράφουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης περιόδου ισχύουν μέχρι το τέλος του 2003 και είναι πληρωτέες σε ευρώ.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή οι επιταγές σε δραχμές στις οποίες αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης από την 1-1-2002 μέχρι και την 31-12-2003 ισχύουν εφόσον συντρέχει μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

α) εφόσον αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ότι η επιταγή έχει εκδοθεί μέχρι την 31-12-2001,

β) στην περίπτωση που η επιταγή έχει καταγραφεί σε πινάκια και

γ) εφόσον η επιταγή έχει επισημείωση, από πιστωτικό ίδρυμα στην οποία να πιστοποιείται ότι ενεφανίσθη (όχι προς πληρωμή) τουλάχιστον μέχρι την 31-12-2001. Στην επισημείωση αυτή υποχρεούνται μετά αίτημα του δικαιούχου να προβαίνουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μεταβατική περίοδος

Οι επιταγές για τις οποίες δεν προκύπτει με βεβαιότητα η έκδοσή τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου του 2001 δεν ισχύουν ως επιταγές.

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία η 31η Δεκεμβρίου 2001 ορίζεται ως ειδική αργία συναλλαγών για την Τράπεζα της Ελλάδας, το Χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο, το Χρηματιστήριο Παραγώγων και την Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Επίσης, αργία θα είναι και για τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των Ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.