ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζημίες ύψους 159 εκατ. ευρώ για το υπερταμείο το 2018

Ζημίες ύψους 159 εκατ. ευρώ για το υπερταμείο το 2018

Εσοδα ύψους 1,04 δισ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 159 εκατ. ευρώ παρουσιάζει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) στον πρώτο ενοποιημένο ισολογισμό που συνέταξε για την οικονομική χρήση του 2018.

Παράλληλα η ΕΕΣΥΠ, γνωστή και ως υπερταμείο, εμφάνισε σε ενοποιημένη βάση οριακά λειτουργικά κέρδη (EBIT) ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, σύνολο ενεργητικού 5,5 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια ύψους 3,54 δισ. ευρώ, ενώ τα πάγιά της προσμετρήθηκαν σε 2,36 δισ. ευρώ. Ακόμη, παρουσίασε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 736 εκατ. ευρώ, δάνεια 220 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις που πλησιάζουν τα 2,6 δισ. ευρώ.

Στα προαναφερόμενα μεγέθη, τα μεγέθη της ΔΕΗ, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΕΕΣΥΠ στις τρεις προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι μέτοχος μειοψηφίας, χωρίς επιρροή στις αποφάσεις των διοικήσεών τους. Επίσης, δεν ενοποιείται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το υπερταμείο δεν έχει καμία επιρροή στη διοίκηση της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι ελέγχεται μετοχικά κατά 100%.

Επομένως, το ΤΧΣ δεν συμβάλλει καθόλου στα αποτελέσματα, ενώ η ΔΕΗ, ο ΔΑΑ και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ συμβάλλουν μόνον ως προς το μέρος των κερδών/ζημιών που αναλογούν στη συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στο μετοχικό κεφάλαιό της. Ετσι η διοίκηση του υπερταμείου αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών που παρουσιάζει σε ενοποιημένη βάση στις αναλογούσες ζημίες της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι οι ζημίες της τελευταίας για το 2018 ανήλθαν σε 903 εκατ. ευρώ.

Αρνητικά ακόμη συνέβαλε η φορολογία των κερδοφόρων θυγατρικών εταιρειών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπέρογκες ζημίες από άλλες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ. «Στις κερδοφόρες επιχειρήσεις υπάρχουν έξοδα φόρων τα οποία δεν αντισταθμίζονται από τυχόν αναβαλλόμενη φορολογική ωφέλεια των ζημιογόνων επιχειρήσεων», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Αναφορικά με τα ενοποιημένα έσοδα, αυτά ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ και προέρχονται κυρίως από πέντε επιχειρήσεις. Πρόκειται για τον ΟΑΣΑ, με τις θυγατρικές του εταιρείες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ (197 εκατ. ευρώ), τα ΕΛΤΑ (363 εκατ. ευρώ) και τις δύο εταιρείες υδάτων, ΕΥΔΑΠ (322 εκατ. ευρώ) και ΕΥΑΘ (73 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με το υπερταμείο, τα έσοδα σε συγκρίσιμη βάση (pro forma) εμφανίζονται αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2017 και είναι αυξημένα κατά περίπου 63 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή των εσόδων προέρχεται κυρίως από τα ΕΛΤΑ (+40 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας), τον ΟΑΣΑ (+25 εκατ. ευρώ λόγω ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τιμολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών), τη ΓΑΙΑΟΣΕ (+8,1 εκατ. ευρώ) κ.ά.

Πάντως τα δημοσιοποιημένα ενοποιημένα  αποτελέσματα του 2018 δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα του 2017. Και αυτό, επειδή στη χρήση του 2017 ενοποιούνται μόνον τα αποτελέσματα θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, ενώ στη χρήση του 2018 ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης 12 επιχειρήσεις (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, ΑΕΔΙΚ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ) ενώ άλλες τρεις επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΔΑΑ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμμετοχές περιήλθαν από 1ης Ιανουαρίου 2018 στο υπερταμείο, πλην της ΓΑΙΑΟΣΕ που περιήλθε στην ΕΕΣΥΠ την 1η Ιουλίου 2018.

Μέρισμα

Πάντως, παρά τις ζημίες σε ενοποιημένο επίπεδο, το ελληνικό Δημόσιο φαίνεται ότι θα λάβει φέτος μέρισμα, καθώς η μητρική εταιρεία ΕΕΣΥΠ είχε κέρδη ύψους 13,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη αυτά προέκυψαν από έσοδα ύψους 17 εκατ. ευρώ που είχε η εταιρεία και τα οποία συνιστούν κυρίως μερίσματα των εισηγμένων κερδοφόρων θυγατρικών της (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ) από τα κέρδη της χρήση του 2017.

Σημειώνεται, βάσει του ιδρυτικού νόμου του υπερταμείου, το 50% των κερδών της εταιρείας επιστρέφει στο ελληνικό Δημόσιο ενώ το υπόλοιπο 50% διατίθεται για την αξιοποίηση της περιουσίας της επιχείρησης. Για το 2019 η εταιρεία αναμένεται να αποδώσει ακόμη μεγαλύτερο μέρισμα, δεδομένου ότι εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις (έσοδα 40,3 εκατ. ευρώ και κέρδη 37,9 εκατ. ευρώ), τα οποία και θα διευρυνθούν με τη έκτακτη διανομή του μερίσματος από τον ΔΑΑ. Ο τελευταίος θα διανείμει τις επόμενες ημέρες 65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 16,25 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην ΕΕΣΥΠ. Παρά τα πενιχρά όμως αποτελέσματα, το θετικό από την ενοποίηση είναι ότι πλέον οι ΔΕΚΟ βγαίνουν από το «μαύρο κουτί» στο οποίο βρίσκονται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι πιο πολλές, ελέω πολιτικής κάλυψης, ακολουθούσαν «γκρίζες» διαδικασίες και λογιστικά πρότυπα τα οποία ώς ένα βαθμό το υπερταμείο επιχειρεί τώρα να διορθώσει.

Στελέχη του υπερταμείου αναφέρουν ότι ο αρχικός ενοποιημένος ισολογισμός συνοδεύονταν από έναν τόμο… παρατηρήσεων των ορκωτών λογιστών. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να περιοριστούν οι 35 παρατηρήσεις σε 15.  Παράλληλα, η ενοποίηση τόσο ετερογενών εταιρειών ήταν ένα σύνθετο εγχείρημα, ενώ σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για τη δημιουργία συστημάτων λογιστικής αναφοράς που δεν υπήρχαν σε πολλές επιχειρήσεις, όπως επίσης και για την ομογενοποίηση των λογιστικών πολιτικών.

Νέα μέλη

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να τοποθετηθούν τα νέα μέλη του εποπτικού συμβουλίου του υπερταμείου που διορίζονται από την ελληνική κυβέρνηση. Η ανακοίνωση θα γίνει από τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα και θα συμπέσει με το κλείσιμο της τέταρτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, τα τρία νέα μέλη που θα τοποθετηθούν στο εποπτικό συμβούλιο είναι προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και με μεγάλη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση. Οι ίδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής της διοίκησης του υπερταμείου, καθώς η κυβέρνηση αφενός δεν επιθυμεί τριβές με τους κοινοτικούς εταίρους της, αφετέρου η θητεία της υφιστάμενης διοίκησης λήγει περίπου σε ένα έτος. Η ΕΕΣΥΠ ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2016 και η διοίκηση διορίσθηκε τον Φεβρουάριο του 2017. Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ακόμη ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, η σημερινή στηρίζει το έργο του υπερταμείου.