ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση κερδών 67% από την ΕΤΒΑ

Σημαντική μείωση των καθαρών προ φόρων κερδών κατά 67% ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της ΕΤΒΑ κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Συγκεκριμένα τα καθαρά προ φόρων κέρδη της ΕΤΒΑ διαμορφώθηκαν στο εννιάμηνο του 2001 σε 10 δισ. δραχμές από 30 δισ. δραχμές το αντίστοιχο διάστημα του 2000. Οπως διευκρίνισε ο διοικητής της τράπεζας κ. K. Κασμάς η διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις λόγω της δυσμενούς χρηματιστηριακής συγκυρίας, καθώς και στη μείωση των επιτοκίων το 2000, λόγω της προσαρμογής τους προς τα αντίστοιχα επιτόκια του ευρώ.

Διαδικασία συγχώνευσης

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων σχετικά με τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών ETBABank και Πειραιώς, ο κ. Κασμάς ανέφερε ότι θα καθορισθεί από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών και θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η λήψη μετοχών Πειραιώς αξίας κατ’ ελάχιστο 5,1 ευρώ για κάθε μετοχή της ΕΤΒΑ. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών και θα ολοκληρωθεί μέσα στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών.

Ανανέωση της θητείας

Η γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του υποδιοικητή της τράπεζας κ. K. Νικόλη καθώς και των συμβούλων κ. Γ. Νώτη και Δ. Σβορώνου. Επίσης εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.250 δραχμές σε 1.250,5525 δραχμές και η μετατροπή σε 3,67 ευρώ.

Τέλος, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 95.623.236 εκατομμύρια δραχμές με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και μετατροπή σε ευρώ, δηλαδή σε 635.180.589,10 ευρώ (διαιρούμενο σε 173.073.730 μετοχές) ονομαστικής αξίας 3,67 ευρώ/μετοχή.