ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στην επιδότηση στεγαστικών από το Δημόσιο

Αυξήσεις στην επιδότηση στεγαστικών από το Δημόσιο

Τη συνεισφορά του στη μηνιαία δόση των οφειλετών που έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του νόμου για την προστασία της α΄ κατοικίας αυξάνει από 20% σε 30% το Δημόσιο στην ανώτερη εισοδηματική ομάδα κάθε κατηγορίας οικογενειακής κατάστασης σε ό,τι αφορά τα δάνεια πλην ενυπόθηκων επιχειρηματικών.

Από την άλλη, μειώνει τη συνεισφορά του από 30% που ήταν μέχρι σήμερα σε 20% στην περίπτωση των δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια για τα οποία υπάρχει υποθήκη πρώτης κατοικίας επίσης στην ανώτερη εισοδηματική ομάδα που προβλέπεται στον νόμο για κάθε κατηγορία οικογενειακής κατάστασης. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι παραπάνω αλλαγές συγκεκριμένα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες οφειλετών:

• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.375,01 έως 12.500 ευρώ.

• Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από από 13.125,01 έως 17.500 ευρώ.

• Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 16.875,01 έως 22.500 ευρώ.

• Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.625,01  ευρώ έως 27.500 ευρώ.

• Πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.750,01 έως 21.000 ευρώ.

• Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 19.500,01 έως 26.000 ευρώ.

•Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 23.250,01 έως 31.000 ευρώ.

• Πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 έως 36.000 ευρώ.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως αυτές είχαν καθορισθεί με την υπουργική απόφαση 39100/2019 η συνεισφορά του Δημοσίου στη μηνιαία δόση παραμένει ως έχει, κυμαίνεται δηλαδή από 30 έως 50% στα άλλα δάνεια και 30% στα επιχειρηματικά δάνεια.

Επιπλέον, η νέα ΚΥΑ προβλέπει πρόσθετα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης δόσης στην περίπτωση των επιχειρηματικών δανείων, καθώς η συνεισφορά του Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και επομένως πρέπει να μην υπερβαίνει τα σχετικά όρια που τίθενται από την κοινοτική νομοθεσία. Ειδικότερα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος-μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών α) το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων), β) το ποσό των 20.000 ευρώ όταν αφορά τον αγροτικό τομέα και γ) το ποσό των 30.000 ευρώ όταν η ενίσχυση αφορά σε επιχείρηση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, η νέα ΚΥΑ προβλέπει ότι στους λογαριασμούς που καταβάλλεται η συνεισφορά του Δημοσίου, δεν θα επιτρέπονται άλλες κινήσεις παρά μόνο οι πιστώσεις του Δημοσίου. Επίσης, η συνεισφορά του Δημοσίου θα διακόπτεται σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και όχι μόνο εφόσον αποτελούσε μονοπρόσωπο νοικοκυριό.