Σε δύο ισόποσες δόσεις η χορήγηση του επιδόματος γέννας

Σε δύο ισόποσες δόσεις η χορήγηση του επιδόματος γέννας

1' 28" χρόνος ανάγνωσης

Επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα θεσπίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις».

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά: α) στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή β) στην εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για το επίδομα γέννησης.

Κατόπιν της αποδοχής της σχετικής αίτησης, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ εκάστη.

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό –πραγματικό ή τεκμαρτό– εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων, που δεν προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ.

Το επίδομα γέννησης χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα τους ή ο πατέρας τους ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά τους διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

α) Ελληνα πολίτη.

β) Ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

γ) Πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

δ) Πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

ε) Πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη, πριν από το έτος γέννησης του παιδιού.

Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, το επίδομα χορηγείται, εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν.