Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 19" χρόνος ανάγνωσης

Πόθεν έσχες: Η 29η Φεβρουαρίου 2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης όσων υποχρεούνται για υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019). Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020 δεν θα επιτρέπονται, ενώ τυχόν παράλειψη του υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Οι οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές.

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής: Εξειδικεύονται τα κριτήρια της χρήσης και της εκμετάλλευσης στις μισθώσεις (βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες με πλόες σε ελληνικά και διεθνή ύδατα) επαγγελματικών πλοίων αναψυχής για σκοπούς υπολογισμού του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το μέρος του πλου που πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, ενώ η φορολογητέα αξία υπολογίζεται: α) στο σύνολο της αντιπαροχής που καταβάλλεται (100% της φορολογητέας αξίας) για πλόες στο εσωτερικό της χώρας ή β) σύμφωνα με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της εκάστοτε χώρας ανά ναύλο, με τη χρήση, ως μέσων απόδειξης του χρόνου παραμονής και της διανυόμενης απόστασης σε διεθνή ύδατα, των ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης πληροφόρησης (AIS) για πλοία με μήκος άνω των 12 μέτρων και της ενυπόγραφης αναφοράς του μισθωτή για μικρότερα πλοία ή γ) στο 50% της συνολικής καταβληθείσας αντιπαροχής εάν αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους άνω του 60% του χρόνου χρήσης και εκμετάλλευσης του πλοίου και άνω του 60% της συνολικά διανυόμενης απόστασης από το πλοίο πραγματοποιήθηκαν εκτός ελληνικών υδάτων (Α.1018/2020).

Ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού ΦΠΑ: Αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ έως τις 31/3/2021 για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ στις μισθώσεις επαγγελματικών πλοίων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα καταχωρίζονται από τον υποκείμενο στον φόρο στοιχεία όπως ο αριθμός e-μητρώου του πλοίου, ο τρόπος φορολόγησης κάθε ναύλου, η συνολική αντιπαροχή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε μίσθωσης (Α. 1018/2020).

Δηλωτικές υποχρεώσεις αλλοδαπού trust: Το αλλοδαπό trust (εμπίστευμα) καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, εάν ο ιδρυτής, ο εμπιστευματούχος ή ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του υπ. Οικονομικών (απόφ. 67343/2019). Κατά τη γνώμη μας, όμως, δεν αρκεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση, αλλά απαιτείται και η γενική προϋπόθεση που διέπει όλα τα υπόχρεα προς καταχώριση νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Το αλλοδαπό trust εξ ορισμού δεν έχει –και δεν μπορεί να έχει– έδρα στην Ελλάδα, εφόσον δεν προβλέπεται η ίδρυσή του. Επομένως, μένει να εξετάζεται το κριτήριο της φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι αλλοδαπό trust που έχει ιδρυτή, εμπιστευματούχο ή δικαιούχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας υποχρεούται σε καταχώριση τόσο των στοιχείων του όσο και των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου, μόνο εάν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που να φορολογείται στην Ελλάδα. Θεωρούμε χρήσιμη την έκδοση σχετικών διευκρινίσεων από τη φορολογική διοίκηση. Επίσης, στοιχεία που αφορούν το αλλοδαπό trust και τους συμμετέχοντες – φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που εφαρμόζουν το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) ή, υπό προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της Οδηγίας DAC 6 (διασυνοριακή διευθέτηση).

Φορολόγηση εσόδων που προκύπτουν από έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Στην έκδοση νέων οδηγιών προχώρησε η ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος και της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, τα προσδιορισθέντα, βάσει των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, έσοδα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δηλωμένα έσοδα και η θετική διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. Ειδικά για τα έσοδα που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες επί των οποίων επιβάλλεται συγκεκριμένος συντελεστής ΦΠΑ, αυτά προστίθενται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου συντελεστή ΦΠΑ. Από την άλλη τα έσοδα που δεν αφορούν αποδεδειγμένα αγαθά ή υπηρεσίες με συγκεκριμένο συντελεστή ΦΠΑ, επιμερίζονται στις δηλούμενες φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης εκροές. Τέλος, απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένων εγγράφων που να δικαιολογούν τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης (Ε 2016/2020).

Πηγή: Grant Thornton