ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολή προθεσμιών για 12 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

17s15stl

Την αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για δώδεκα δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η αναστολή γίνεται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα λόγω κορωνοϊού και ειδικά καθώς πολλές αρμόδιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν κανονικά. Η απόφαση την οποία υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης αφορά τις εξής δράσεις:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Νεοφυής επιχειρηματικότητα.

• Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –  B΄ Κύκλος.

• Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Επιχειρούμε Εξω – Υποστήριξη διεθνούς προβολής μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό.

• Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση.

• Ψηφιακό βήμα.

• Ψηφιακό άλμα.

• Ποιοτικός εκσυγχρονισμός.

Η αναστολή ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης. Αφορά όλες τις δεσμευτικές προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων. Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η αναστολή των προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας.