Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν κρατικό δάνειο

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν κρατικό δάνειο

3' 21" χρόνος ανάγνωσης

Ανοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης «Επιστρεπτέα προκαταβολή» συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιουργήθηκε διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport», μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει. Η πλατφόρμα σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό μητρώο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμη ή όχι. Ολες οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 άτομα μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις υπό προϋποθέσεις. Η ενίσχυση δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με υποχρεώσεις φορολογικές ή ασφαλιστικές.

Σημειώνεται ότι το ποσό του 1 δισ. ευρώ είναι συνδυασμός και εθνικών και κοινοτικών πόρων. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από έναν έως πεντακόσιους εργαζομένους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορούν να  υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη της ενίσχυσης.

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν:

α) Επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου  2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της Ε.Ε. (αριθ. 1407/2013 (Ε.Ε. L351/1 της 24.12.2013) και αφορούν ήσσονος σημασίας ενισχύσεις και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

γ) Επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

3. Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

4. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

• Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών που αφορά το Α΄ τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος) 2020.

• Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν  το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 καθώς και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019, όπως επίσης και τα ακαθάριστα έσοδα α΄ τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο.

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.

Επίσης, θα ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.

6. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως 10.4.2020.

7. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.