ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνατότητα υπαγωγής σε διάφορα σχήματα κρατικών ενισχύσεων

Δυνατότητα υπαγωγής σε διάφορα σχήματα κρατικών ενισχύσεων

Την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στους νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (οι λεγόμενες de minimis ενισχύσεις), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να απολαύουν διαφόρων μέτρων στήριξης χωρίς αυτά να θεωρούνται παράνομες κρατικές ενισχύσεις, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η τροπολογία κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο πλαίσιο της ψήφισης νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας με το οποίο κατακυρώθηκε ακόμη μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με την ίδια τροπολογία επέρχονται επίσης τροποποιήσεις στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου αυτή να μπορεί πλέον να στηρίζει όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις μικρομεσαίες, ενώ αίρεται και η απαγόρευση της παροχής απευθείας πιστώσεων, χωρίς αυτό, πάντως, να συνεπάγεται τη χορήγηση απευθείας δανείων σε επιχειρήσεις. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχωρεί και σε ακόμη μία ρύθμιση, η οποία δεν σχετίζεται με τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο κορωνοϊός, αλλά με τη μισθολογική αναβάθμιση μερίδας εργαζομένων στα επιμελητήρια.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ότι επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, τον 4399/2016, επιτρέπεται πλέον να υπαχθούν και σε άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων ή καθεστώτα ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι σωρευτικά οι ενισχύσεις να μην υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον όριο. Η ρύθμιση μάλιστα περιλαμβάνει και επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, τον 3908/2004 και τον 3299/2011. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το μέγιστο όριο των de minimis ενισχύσεων ήταν 200.000 ευρώ για την τριετία 2018-2020, πρόσφατα, λόγω των έκτακτων συνθηκών, ορίστηκε από τις Βρυξέλλες σε 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η επιδότηση επιτοκίου των δανείων δεν συνυπολογίζεται στις de minimis ενισχύσεις, κάτι όμως από την άλλη που ισχύει στην περίπτωση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Επιπλέον, με την τροπολογία διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έτσι ώστε να στηρίζει πλέον το σύνολο των επιχειρήσεων και όχι μόνο τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες, που προέβλεπε έως τώρα το καταστατικό της. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι απαλείφεται από το καταστατικό της η φράση που έλεγε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς, από μελέτες και συμβουλές έως βεβαίως εγγυήσεις, «πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων». Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, πάντως, αυτό δεν σημαίνει την απευθείας χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αλλά τη συγχρηματοδότηση, για παράδειγμα, έργων υποδομών ή τη συμμετοχή σε μεγάλα κοινοπρακτικά δάνεια, κατά τα πρότυπα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Προκειμένου δε να στελεχωθεί ταχύτερα ο νέος αυτός θεσμός, με την τροπολογία αίρεται ο περιορισμός σχετικά με το ποσοστό του προσωπικού που μπορεί να αποσπαστεί από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητες αρχές στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και στις άμεσες θυγατρικές της (σήμερα δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του συνολικού προσωπικού της εν λόγω εταιρείας).

Ακόμη, παρατείνεται για δύο μήνες από τη λήξη της η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών που έληξε από τις 25 Φεβρουαρίου κι έπειτα ή πρόκειται να λήξει έως τις 30 Ιουνίου, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες αρχαιρεσίες. Αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατήσουν, μπορεί να δοθεί επιπλέον παράταση τεσσάρων μηνών.

Τέλος, το υπουργείο θεσπίζει διάταξη βάσει της οποίας εργαζόμενοι σε εταιρείες που είχαν συστήσει τα επιμελητήρια και οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτά, όταν οι εταιρείες βάσει νόμου καταργήθηκαν, και εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία τους για τη μισθολογική και τη βαθμολογική τους κατάταξη.