ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας: Οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους μέχρι ποσοστού 60% αυτών που είχαν ήδη τεθεί σε αναστολή. Για όσο χρόνο παρατείνεται η αναστολή, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αναλογικά με τις ημέρες αναστολής αποζημίωση ειδικού σκοπού. Η παράταση αφορά ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει την 31 Μαΐου 2020. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις ενώ η ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων συνεχίζει να ισχύει μέχρι και 45 ημέρες μετά τη λήξη της παράτασης αναστολής. Η δέσμευση αυτή αφορά το σύνολο του προσωπικού εφόσον εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής ακόμη και σε έναν εργαζόμενο.

Παράταση αναστολής για τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν: Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Και στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31 Μαΐου 2020.

Αναστολή συμβάσεων στις κλειστές επιχειρήσεις με εντολή του κράτους: Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, συνεχίζει αυτόματα η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογίαν των ημερών της παράτασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων.

Οριστική ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας: Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας υπό την προϋπόθεση ανάκλησης τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων που οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή, και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η ανάκληση είναι οριστική και οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. Οι εργαζόμενοι παραμένουν δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογίαν των ημερών που διήρκεσε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας: Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες της επιχείρησης. Χρήση του μέτρου της προσωρινής ανάκλησης μπορούν να κάνουν τόσο οι επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής όσο και αυτές που περιλαμβάνονται στη λίστα των πληττόμενων κωδικών δραστηριότητας. Μετά τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης, συνεχίζει η αναστολή της σύμβασης εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους χρονικού διαστήματος αυτής, ενώ για τις ημέρες που αυτή ανακλήθηκε προσωρινά, οφείλει ο εργοδότης αμοιβές στους εργαζομένους.

Ωράριο λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων: Στο ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων προσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας τους. Το μέτρο τέθηκε για κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν κατά τη λειτουργία τους τούς νέους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, η μη τήρηση των οποίων επισύρει κυρώσεις. Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας της επιχείρησης και τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας από την κάθε παράβαση, ενώ αυτό κυμαίνεται από 1.000 έως 100.000 ευρώ. Ως κύρωση προβλέπεται και η αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.

Λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας: Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης: α) κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου του έτους. Προς το παρόν, το προσωπικό ασφαλείας δεν δικαιούται αποζημίωση από το κράτος. Ο εργοδότης που θα εφαρμόσει το μέτρο υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί ύστερα από οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Πηγή: GrantThornton