ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια 3,6 δισ. με κρατική εγγύηση σε πρώτη φάση

daneia-3-6-dis-me-kratiki-eggyisi-se-proti-fasi-2381126

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι οι τράπεζες για την έναρξη του ταμείου εγγυοδοσίας, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χθες η επενδυτική επιτροπή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ενέκρινε την κατανομή της κρατικής εγγύησης, βάσει της οποίας προσδιορίζεται και το ύψος των δανείων που θα χορηγήσει κάθε τράπεζα.

Τα συνολικά δάνεια που θα δοθούν με κρατική εγγύηση ανέρχονται σε πρώτη φάση στα 3,6 δισ. ευρώ με προοπτική το ποσό αυτό να διπλασιαστεί και να φτάσει πάνω από  7 δισ. ευρώ περίπου. Από αυτά τα 2 δισ. ευρώ είναι οι κρατικές εγγυήσεις και το υπόλοιπο αφορά στη συμμετοχή των Τραπεζών. Η κατανομή του ποσού έγινε με βάση το μερίδιο κάθε τράπεζας στις χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων και από το ποσό των 3,6 δισ. ευρώ που είναι τα κεφάλαια κίνησης που θα δοθούν σε πρώτη φάση, το 1 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ακολουθούν Alpha, Εθνική και Eurobank με 800 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Άλλα 200 εκατ. ευρώ μοιράζονται επίσης η τράπεζα Αττικής, η Optima Bank, η Procredit Bank και οι Συνεταιριστικές τράπεζες, Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων. 

Η κρατική εγγύηση καλύπτει το 80% του δανείου προς κάθε επιχείρηση, αλλά στο σύνολο των δανείων που θα δοθούν, η εγγύηση καλύπτει το 30%-40% ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Με βάση αυτόν τον περιορισμό οι πόροι επιμερίζονται ως εξής:

• 500 εκατ. ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% για λογαριασμό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνολικό ύψος δανείων 1,5 δισ. ευρώ.

• 500 εκατ. ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% για μεγάλες επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 2 δισ. ευρώ.

Πρόσβαση στη δανειοδότηση θα έχουν όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, δηλαδή πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ  που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Τα χορηγούμενα κεφάλαια θα είναι νέα δάνεια, καθώς όπως προβλέπει η σύμβαση που δόθηκε στις τράπεζες, απαγορεύεται ρητώς η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να δανειοδοτηθεί θα πρέπει:

1. Να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της, δηλαδή να μην έχει δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019.

2.  Να είναι χρηματοοικονομικά υγιής.

3. Να μην εκκρεμεί εις βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Το ύψος του χορηγούμενου δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω όρια:

• Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, ή

• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Επειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.