Τερματίζεται η «διπλή» καταβολή ΦΠΑ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα

Τερματίζεται η «διπλή» καταβολή ΦΠΑ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα

5' 36" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στην Ελλάδα μπορούν με ειδική αίτηση να λάβουν το ΦΠΑ που κατέβαλαν σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Φωτιάδη.

Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιστρέφεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας που κατέβαλαν στην Ελλάδα για ενσώματα κινητά αγαθά που αγόρασαν ή για υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν ή για εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησαν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του φόρου είναι οι επιχειρήσεις να υπάγονται στους όρους που αναφέρονται παρακάτω, ενώ η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ειδικότερα:

Προϋποθέσεις επιστροφής

Η επιστροφή του φόρου της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται εφόσον οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τον δικαιούχο της επιστροφής αφορούν την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί στη χώρα του και χρησιμοποιήθηκαν:

α) Για πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του, καθόσον ο φόρος που επιβαρύνθηκε καταβλήθηκε στην Ελλάδα.

β) Για τις ακόλουθες πράξεις που απαλλάσσονται από ΦΠΑ αλλά υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου.

– Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων.

– Μεταφορές αγαθών προοριζομένων για εξαγωγή.

– Μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής.

– Μεταφορές εισαγόμενων αγαθών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή.

γ) Για υπηρεσίες για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών:

– Μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων.

– Διαφημίσεων.

– Συμβούλων γενικά, μηχανικών γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίες στοιχείων ή παροχής πληροφοριών.

– Ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

– Τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων.

– Διάθεσης προσωπικού.

– Μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών, εκτός των μεταφορικών μέσων.

– Προσώπων που ενεργούν στο όνομα, και για λογαριασμό άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

– Τηλεπικοινωνιών.

Οροι επιστροφής

Η επιστροφή του φόρου του άρθρου 1 ενεργείται εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο που αιτείται αυτή:

α) Δεν έχει στην Ελλάδα καμία εγκατάσταση (όπως η έννοια «εγκατάσταση» ορίζεται στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος) από την οποία να ασκείται η οικονομική του δραστηριότητα.

β) Δεν έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα καμία πώληση αγαθών και καμία παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες μεταφορών και τις συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές εργασίες, που απαλλάσσονται από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και τις υπηρεσίες όπως κατονομάζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 της παρούσης, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

Περιορισμοί της επιστροφής

Ο προς επιστροφή φόρος καθορίζεται βάσει του δικαιώματος έκπτωσης, όπως αυτό εφαρμόζεται στο κράτος που ενεργεί την επιστροφή.

Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου στην Ελλάδα, στα πρόσωπα του άρθρου 1 με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

– Αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική τους δραστηριότητα.

– Αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα στην Ελλάδα.

– Καπνοβιομηχανικά προϊόντα (αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση).

– Δαπάνες δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά.

– Δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης.

– Οινοπνευματώδη ποτά (αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση) εφόσον αυτά δεν προορίζονται για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.

– Αγορά, εισαγωγή, ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι (9) θέσεων, μοτοσικλετών, και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, με εξαίρεση την περίπτωση που τα παραπάνω μεταφορικά μέσα προορίζονται για πώληση, μίσθωση, ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

– Αγορά, εισαγωγή, ή ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς φόρο.

Επίσης, δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου στα πρόσωπα του άρθρου 1, τα οποία:

α) Ενεργούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες απαλλασσόμενες από τον φόρο για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.).

β) Ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από τον φόρο.

γ) Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, για τους οποίους παρέχεται κατ’ αποκοπήν επιστροφή του φόρου.

δ) Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων, ή των οργανωτών τουριστικών περιηγήσεων.

ε) Πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών, οι οποίες υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

α) Αίτηση

Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο ή σε οποιοδήποτε αντίστοιχο έντυπο που εκδίδεται από άλλο κράτος – μέλος, σύμφωνα με την 8η οδηγία περί ΦΠΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου, του επομένου έτους από τη λήξη του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο αγοράστηκαν τα αγαθά ή παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.

Η αίτηση μπορεί να καλύπτει είτε χρονική περίοδο τριών συνεχόμενων μηνών και το ποσόν του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν δύναται να είναι μικρότερο των 200 ευρώ, είτε χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους και το ποσόν του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν δύναται να είναι μικρότερο των 25 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο της επιστροφής ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η επιστροφή του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί βάσει πληρεξουσίου (συμβολαιογραφικού ή προξενικού), που συνυποβάλλεται με την αίτηση και πρέπει να έχει επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

β) Πιστοποιητικό

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους του οποίου είναι εγκατεστημένος ο αιτών από το οποίο προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ στη χώρα του.

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.

γ) Πρωτότυπα παραστατικά

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων, όπως αυτά καθορίζονται από τον ελληνικό κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ).

Στα παραστατικά πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός και ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των συμβαλλομένων, αριθμός φορολογικού μητρώου του εκδότη και του λήπτη, φορολογητέα πράξη και αξία αυτής, συντελεστής και ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον πρόκειται για μεταφορικές επιχειρήσεις.

Τα πρωτότυπα παραστατικά επιστρέφονται στον αιτούντα εντός μηνός από της παραλαβής των, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την επιστροφή, ώστε να αποκλείεται η εκ νέου χρησιμοποίησή τους για αίτημα επιστροφής.

δ) Υπεύθυνη δήλωση

Η δήλωση αυτή είναι ενσωματωμένη στο κείμενο του εντύπου της αίτησης επιστροφής. Με την δήλωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο βεβαιώνει ότι δεν ενήργησε καμία παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη χώρα επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η αίτηση (3μηνο ή έτος) και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό φόρου που τυχόν θα εισπραχθεί αχρεωστήτως.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT