Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων

5' 28" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες να καταθέσουν στην εφορία τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών καθώς και των ισοζυγίων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, το όριο των 15.000 δρχ. που αφορά αξία κάθε στοιχείου που δεν συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναπροσαρμόστηκε σε 103.000 (300 ευρώ) για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1-1-2002.

Επίσης με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων οι κατηγορίες επιτηδευματιών που έχουν ακαθάριστα έσοδα, κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, άνω των 2.934.702,68 ευρώ.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που ορίζει τα παραπάνω έχει ως εξής:

Α. Συγκεντρωτικές καταστάσεις & ισοζύγια

1. Χρόνος υποβολής

1.1. Ηδη με τις διατάξεις της AYO 1115204/1033/0015/ΠΟΛ. 1291/14.12.2001 ορίσθηκε ως χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ, η τριακοστή (30ή) Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, καθώς επίσης και όριο αξίας συναλλαγών (αξία κάθε φορολογικού στοιχείου) που δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές, τα τριακόσια (300) ευρώ.

1.2. Τα ισοζύγια υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου.

2. Οριο αξίας φορολογικών στοιχείων που υποβάλλονται για διασταύρωση

2.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 A΄) το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ των 15.000 δρχ. που αφορά αξία κάθε στοιχείου μέχρι την οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, συναλλαγή που θα πραγματοποιείται από 1.1.2002, μετατράπηκε και αναπροσαρμόστηκε σε πενήντα (50) ευρώ, αντιστοιχία σε δραχμές 17.038.

2.2. Με την παράγραφο 2 της ως άνω AYO (1115204/1033/0015/ΠΟΛ. 1291/14.12.2001) ορίζεται νέο όριο αξίας κάθε στοιχείου, που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και στο εξής τα τριακόσια (300) ευρώ.

2.3. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα να μη συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 30.9.2002 για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1.1/31.12.2001, φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ως άνω ορίου (300 ευρώ – αξία σε δραχμές 103.000).

2.4. Εν όψει των προαναφερομένων για τη διευκόλυνση των υπόχρεων σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το μεταβατικό στάδιο ένταξης της χώρας μας στη Ζώνη του Ευρώ, ήτοι από 1.1/31.12.2001, λαμβανομένων υπόψη και των οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο υποβολής τους, που δόθηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1240/18.10.2001 (υποβολή σε δραχμές ή σε δραχμές και ευρώ ή μόνο σε ευρώ), καθώς επίσης και για λόγους που αναφέρονται κυρίως στις αναπροσαρμογές των εφαρμογών του λογισμικού των H/Y, παρέχεται η δυνατότητα με την παρούσα να μη συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 30-9-2002, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1.1/31.12.2001), φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ορίου των:

15.000 δραχμών – 44,02 ευρώ ή

17.038 δραχμών – 50 ευρώ ή

103.000 δραχμών – 300 ευρώ

κατ’ επιλογήν των υπόχρεων σε υποβολή.

Αυτονόητο είναι ότι για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και στο εξής, ισχύει το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ και αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβάλλονται με βάση το ως άνω όριο, μέχρι τις 30/9 κάθε έτους, από 1.1.2003 και εφεξής.

3. Γραμμογράφηση αρχείου

3.1. Για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του ΚΒΣ, με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων ή με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (AYO ΠΟΛ. 1157/14.6.2001) η γραμμογράφηση του αρχείου, σε κάθε περίπτωση, θα είναι η ισχύουσα σήμερα (πίνακες χαρακτηριστικών των αποδεκτών μαγνητικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 ΚΒΣ σε ψηφιακή μορφή από το ημερολογιακό έτος 1999 – Σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1056/24.2.1999), με μόνη διαφορά: Για την αναγραφή των ποσών σε ευρώ, τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής(,). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο (2) μηδενικά, ως δεκαδικό μέρος.

3.2. Ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1.1-31.12.2001, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1240/18.10.2001 αναφορικά με τον τρόπο υποβολής τους (δυνατότητα υποβολής σε δραχμές ή σε δραχμές και ευρώ ή μόνο σε ευρώ), κάθε αρχείο είτε υποβάλλεται σε δισκέτα είτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία αγορών ή πωλήσεων σε ένα μόνο νόμισμα, δραχμές ή ευρώ, κατά περίπτωση.

3.3. Οσον αφορά τον τρόπο υποβολής των ισοζυγίων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ των διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες τα φορολογικά βιβλία τηρούνται σε ευρώ, η γραμμογράφηση παραμένει όπως προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1107/24.3.1997 και ΠΟΛ. 1189/13.6.2000, με τη διαφορά ότι τα δύο τελευταία ψηφία της στήλης «Υπόλοιπο Λογαριασμού» θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος, χωρίς να εμφανίζεται το σύμβολο της υποδιαστολής. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

Β. Παύση ΦΤΜ λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ

Οπως είναι γνωστό με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1312/22-12.2000 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παύσης των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ και ορίσθηκε ότι η ως άνω διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1.1.2002. Για λόγους ομαλής μετάβασης υπηρεσιών και φορολογούμενου σε περιβάλλον ευρώ, λαμβανομένου υπόψη του φόρτου εργασίας των ΔΟΥ κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου νομίσματος αλλά και τις ιδιαιτερότητες ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών (εποχικές επιχειρήσεις κ.λπ.), ορίσθηκε με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1241/18.10.2001 (κεφάλαιο Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές του ν. 1809/1988), ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της σχετικής δήλωσης η 31.12.2002. Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1241/18.10.2001 «σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ΠΟΛ. 1312/22.12.2000 εγκύκλιο» αφορούν τα διαδικαστικά θέματα υποβολής της δήλωσης, που σχετίζονται με την κατάθεση των δικαιολογητικών (έντυπο B2, υπεύθυνη δήλωση περί ασυμβατότητας κ.λπ.) και όχι την ημερομηνία που είχε αρχικά ορισθεί.

Γ. Οριο ακαθάριστων εσόδων σε ευρώ για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων

Με βάση τις διατάξεις της AYO ΠΟΛ. 1105/6.5.1999 παράγραφος 1 περ. B1 και B2 (όπως προστέθηκε με την AYO ΠΟΛ. 1304/14.12.2000), απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατηγορίες επιτηδευματιών που πληρούν εκτός των άλλων προϋποθέσεων που ορίζονται με την απόφαση αυτή και την προϋπόθεση να έχουν ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο άνω του 1.000.000.000 δρχ. ή άνω των 500.000.000 δρχ. κατά περίπτωση.

Τα δραχμικά αυτά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 A΄) οι οποίες ορίζουν ότι «τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001 από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ=340,750 δρχ. για τις λοιπές μη μνημονευόμενες (στις διατάξεις του νόμου αυτού) περιπτώσεις», μετατρέπονται ως ακολούθως:

α) το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών σε 2.934.702,86 ευρώ.

β) το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών σε 1.467.351,43 ευρώ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT