ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά κέρδη 20,9 εκατ. για τον ΑΔΜΗΕ το α΄τρίμηνο

Καθαρά κέρδη  20,9 εκατ. για τον ΑΔΜΗΕ το α΄τρίμηνο

Με αύξηση των συνολικών εσόδων του και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2020 για τον ΑΔΜΗΕ.  Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα συνολικά έσοδα α΄ τριμήνου της τάξης των 70,3 εκατ. ευρώ έναντι 64,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 8,6%). Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1,9%, σε ετήσια βάση, στα 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019.

Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 13,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ τριμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,1 εκατ. ευρώ, και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 6,9 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α΄ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% έναντι 26,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση +1,3%. Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ προχώρησε, με τη συμφωνία μετόχων, στη διανομή μερίσματος ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το α΄ τρίμηνο του 2020 σημείωσε πτώση καθαρών κερδών, στα 10,5 εκατ. ευρώ από 13,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.