ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ατυπη περαίωση για το κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Ατυπη περαίωση για το κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σε μια άτυπη περαίωση προχωράει το υπουργείο Οικονομικών για συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις, με στόχο αφενός να εισρεύσουν άμεσα χρήματα στον κρατικό κορβανά, αφετέρου να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια από τις χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

Με βάση το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, συστήνεται επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών, το έργο της οποία ολοκληρώνεται στα τέλη του Ιουλίου 2021 όταν και θα διαλυθεί. Στο διάστημα αυτό (από την ψήφιση του νόμου μέχρι και τον Ιούλιο του 2021)  όσοι φορολογούμενοι έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια ή εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020 μπορούν να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς με την εξώδικη επιτροπή.

Μάλιστα το ποσό του συμβιβασμού μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξουν για την καταβολή της οφειλής. Συγκεκριμένα, σβήνονται προσαυξήσεις και πρόσθετοι φόροι από 35% έως και 75%. Σε κάθε περίπτωση και με στόχο όπως προαναφέρθηκε την τόνωση των ταμείων του κράτους, ο υπόχρεος θα πρέπει να πληρώσει με τον συμβιβασμό το 30% της οφειλής εφάπαξ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης διαφορών:

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

– Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

– Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

– Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή, έπειτα από έλεγχο των ισχυρισμών, υποβάλει πρόταση στον αιτούντα, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο και καταβληθεί το 30% του οφειλόμενου κύριου φόρου, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας καταβολής του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών των επιτροπών και των γραμματέων.

Η επιτροπή μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών.Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υπογραφή του.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης την εξαίρεση από το φορολογικό έτος 2019 της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Τέλη ταξινόμησης

Ευνοϊκότερο γίνεται το καθεστώς των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων για την πλειονότητα των οχημάτων, με στόχο την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν με νέα οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον και να τονωθεί η αγορά αυτοκινήτων.  Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης στα καινούργια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,  ενώ ελκυστικά θα γίνουν τα υβριδικά μοντέλα στα οποία η έκπτωση του τέλους ταξινόμησης φθάνει στο 75% εφόσον εκπέμπουν έως 50 γραμμάρια CO2.