ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ. Δαμανάκη: Ευκαιρία για ανάπτυξη η γνώση της θάλασσας

Όπως ανέφερε η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας, η Ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από τις γνώσεις
για τη θάλασσα. «Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
εκείνων που εργάζονται στις θάλασσες και στις ακτές, κατά 300 εκατ.
ευρώ ετησίως. Μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες, ύψους επιπλέον
200 εκατ. ευρώ ετησίως. Το κέρδος που θα προκύψει από τη μειωμένη
αβεβαιότητα είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί, αλλά εκτιμάται ότι
εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την αβεβαιότητα κατά 25%, όσον αφορά
τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, θα εξοικονομήσουμε
για τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών, περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Μια σειρά
δοκιμαστικών σχεδίων έχει δείξει ότι η εν λόγω προσέγγιση είναι
εφικτή. Θα οικοδομήσουμε επάνω στα διδάγματα που αντλήσαμε από
αυτά», δήλωσε η Μ. Δαμανάκη.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα δημόσια
διαβούλευση με θέμα την καλύτερη αξιοποίηση των ωκεανών και των
θαλασσών που περιβάλλουν την Ευρώπη, για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και ανάπτυξης.

Στη διαβούλευση τίθενται σειρά ερωτημάτων όπως «πώς μπορούν οι
τρέχουσες προσπάθειες των κρατών μελών να ενταχθούν σε μια κοινή
προσπάθεια της ΕΕ;», «πώς μπορούν να αναπτυχθούν νέες, φθηνότερες
τεχνολογίες θαλάσσιας παρατήρησης;» και «πώς μπορεί να συμβάλει ο
ιδιωτικός τομέας;»

Η εν λόγω διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Δεκεμβρίου
2012.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο νέος ψηφιακός χάρτης του
θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων πρέπει να είναι της
υψηλότερης δυνατής ανάλυσης και να καλύπτει την τοπογραφία, τη
γεωλογία, τα ενδιαιτήματα και τα οικοσυστήματα. Πρέπει να
διασφαλίζει την πρόσβαση σε έγκαιρες παρατηρήσεις και πληροφορίες
για την φυσική, χημική και βιολογική κατάσταση της στήλης ύδατος,
με συναφή δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων καθώς και με ωκεανογραφικές προβλέψεις. Όλα αυτά
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, διαλειτουργικά και χωρίς
περιορισμούς χρήσης. Πρέπει να υποστηρίζονται από μια βιώσιμη
διαδικασία που θα βοηθά τα κράτη – μέλη να μεγιστοποιήσουν το
δυναμικό των οικείων θαλάσσιων προγραμμάτων παρατήρησης,
δειγματοληψίας και ερευνών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες που
περιβάλλουν την Ευρώπη μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικού
ενδιαφέροντος και ικανοποιητικές θέσεις εργασίας, να δώσουν καθαρή
ενέργεια, να παράσχουν πρωτεΐνες για υγιεινή διατροφή, να
εξασφαλίσουν φάρμακα ή ένζυμα από οργανισμούς που διαβιούν σε
ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, σκότους και πίεσης όπου υπάρχει ζωή.
Μπορούν επίσης να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη
για πρώτες ύλες από την εξόρυξη ανοικτής θάλασσας.

Αυτές οι νέες ευκαιρίες για γαλάζια ανάπτυξη και θέσεις εργασίας
προκύπτουν από δύο εξελίξεις: Πρώτον, η έλλειψη διαθέσιμης γης και
γλυκού νερού ωθεί την ανθρωπότητα να προσφύγει εκ νέου σε πόρους
στο 71% της επιφάνειας του πλανήτη που καλύπτεται από αλμυρό νερό.
Δεύτερον, η ταχεία πρόοδος των υποβρύχιων παρατηρήσεων, ο
τηλεχειρισμός και η κατασκευαστική τεχνολογία, που αναπτύχθηκαν
πρωτίστως από την πετρελαϊκή βιομηχανία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από μια σειρά άλλων πρωτοεμφανιζόμενων βιομηχανιών, κάτω από ένα
ευρύ φάσμα ωκεανογραφικών και μετεωρολογικών συνθηκών.

Σήμερα, τα δεδομένα βρίσκονται στην κατοχή εκατοντάδων ιδρυμάτων
στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να βρεθούν τα δεδομένα σε μια
συγκεκριμένη παράμετρο και σε συγκεκριμένη περιοχή, είναι περίπλοκο
να λάβει κανείς άδεια για να τα χρησιμοποιήσει και χρονοβόρο να
συγκεντρώσει ασύμβατα μεταξύ τους δεδομένα από διαφορετικούς πόρους
σε μια εναρμονισμένη βάση. Αυτό επιβαρύνει το κόστος των φορέων
εκμετάλλευσης του θαλάσσιου τομέα και πολλές δραστηριότητες δεν
καταφέρνουν να υλοποιηθούν.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις
στη γαλάζια ανάπτυξη, χρειάζεται να μειωθεί το κόστος, να
περιοριστούν οι κίνδυνοι και να προωθηθεί η καινοτομία. Επίσης,
χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας
θα είναι βιώσιμη.