ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με βραδείς ρυθμούς συνεχίζεται η απορρόφηση κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ

Κοινωνία της Πληροφορίας, Ανταγωνιστικότητα και Υγεία Πρόνοια αποτελούν τα τρία περισσότερο βραδυπορούντα προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ, με απορροφήσεις της τάξης του 13% για τα δύο πρώτα και 12% για το τρίτο.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται ότι παραμένει εξαιρετικά αργός ο ρυθμός προώθησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την παρακολούθηση του οποίου αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός προσωπικά, όπως είπε ο ίδιος πρόσφατα.

Οι απορροφήσεις των κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ στο τέλος Ιουνίου 2003 ανήλθαν στο 22% από 18% που ήταν στο τέλος του 2002.

Στο οικονομικό επιτελείο αξιολογούν το ζήτημα των κοινοτικών πόρων ως μείζον και επιχειρούν να επιταχύνουν τις απορροφήσεις, σε μια προσπάθεια να ανασάνει η οικονομία.

Οι σύνθετοι κανονισμοί του Γ΄ ΚΠΣ αλλά και η αδιαφορία πολλές φορές των πολιτικών προίσταμένων, καθιστούν αντίξοη την απορρόφηση των πόρων, η υστέρηση των οποίων απειλεί και την καλή υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Εξαιρετικά προβληματικά προγράμματα εμφανίζονται εκείνο της Ανταγωνιστικότητας με απορρόφηση 13%, η Κοινωνία της Πληροφορίας με 13% και το Υγείας Πρόνοιας με 12%. Στο τέλος του 2002 η απορρόφηση των τριών προαναφερόμενων προγραμμάτων ήταν 12%, 11% και 10% αντίστοιχα.

Με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου Οικονομίας:

1) Στο τέλος Ιουνίου 2003 είχε ενεργοποιηθεί το 90% περίπου των μέτρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προϋπολογισμού 25,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του Γ΄ ΚΠΣ.

2) Εχουν υποβληθεί για ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα περισσότερες από 10.500 προτάσεις έργων και δράσεων με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 20 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το 63% του Γ΄ ΚΠΣ.

3) Περισσότερα από 9.500 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 18,4 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί ήδη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Δηλαδή το 58% του Γ΄ ΚΠΣ έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση και αφορά έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται ή προωθείται η υλοποίησή τους.

4) Εχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για έργα και δράσεις, ύψους 10,8 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 34% του συνολικού προϋπολογισμού, γεγονός που σημαίνει ότι το 1/3 του Γ΄ ΚΠΣ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης.

5) Στο τέλος Ιουνίου 2003, ο ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών πόρων παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, δηλαδή στο 22% της συνολικής κοινοτικής συμμετοχής (21,3 δισ. ευρώ), καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι νέες αιτήσεις πληρωμής αναμένεται να υποβληθούν εντός του επόμενου μήνα.

6) Οι μέχρι στιγμής συνολικές εισροές κοινοτικών πόρων (το στοιχείο που αναγνωρίζει η Ε.Ε. για την πορεία εκτέλεσης του ΚΠΣ) ανέρχονται σε 4,6 δισ. ευρώ και αποτελούν το 147% των δεσμεύσεων του 2001.