ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διυλιστήριο νερού Ρόδου: ο πλέον διάτρητος διαγωνισμός

Σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, αλλά και των όρων της διακήρυξης παραβιάζουν οι αρμόδιοι της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την εμμονή τους για την προώθηση του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή διυλιστηρίου νερού στη Ρόδο (στο πλαίσιο των έργων ύδρευσης της Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά). Από το 1998, που ξεκίνησε ο διαγωνισμός, μέχρι πρόσφατα που υποβλήθηκαν οι οικονομικές προσφορές, καμία από τις συμμετέχουσες κοινοπραξίες ή εταιρείες δεν έχει το ίδιο εταιρικό σχήμα (λόγω των συγχωνεύσεων), αλλά και δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο έργο σύμφωνα με τα όρια που προβλέπει ο νόμος 2940/01 και σύμφωνα με την κατάταξή της στο ΜΕΕΠ. Δηλαδή, άλλες εταιρείες υπέβαλαν προσφορές προ πενταετίας και άλλες εταιρείες συμμετέχουν σήμερα στη διαδικασία…

Σημειώνεται ότι οι πέντες εταιρείες/κοινοπραξίες που είχαν περάσει στη διαδικασία προεπιλογής, μετά τις συγχωνεύσεις, περιορίστηκαν σε τέσσερις. Τρεις από αυτές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής γιατί διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο ανώτερη τάξης (οι Εμπεδος και BIOTEP ανήκουν στη ανώτατη τάξη και η Χρ. Κωνσταντινίδης στην ΣΤ’ τάξη), ενώ μία (η Αρχιρόδον ATE) υποβιβάστηκε σε κατώτερη τάξη και συνεπώς η κοινοπραξία που συμμετέχει δεν μπορεί να διεκδικήσει το έργο. Επιπλέον, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (τον περασμένο Ιανουάριο) ο διαγωνισμός είχε κηρυχθεί άγονος, με βάση τον Μαθηματικό Τύπο.

Θέμα διαφάνειας

Και ενώ όλοι προέβλεπαν την επανάληψη του διαγωνισμού από την αρχή, με την υπ. αριθμόν Δ6/792/26-5-2003 απόφαση της υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αποφασίζεται η συνέχιση του διαγωνισμού από το στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών, με τους ίδιους διαγωνιζόμενους! Οι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι προκύπτει «σοβαρό θέμα διαφάνειας γιατί οι ίδιες εταιρείες, των οποίων οι προσφορές είναι γνωστές, καλούνται να καταθέσουν νέες οικονομικές προσφορές, χωρίς να έχει γίνει καμία αλλαγή στις συνθήκες του διαγωνισμού». Πάντως, στις 9 Ιουλίου κατέθεσαν νέες οικονομικές προσφορές οι Εμπεδος, BIOTEP και η κοινοπραξία Αναστηλωτική – Αρχιρόδον, ενώ δεν υπέβαλε προσφορά η Χρ. Κωνσταντινίδης. Στην πρώτη φάση, η τελευταία είχε καταθέσει προσφορά με έκπτωση 26%, αλλά οι υπόλοιποι περιορίστηκαν στο 10% – 15%, με αποτέλεσμα η προσφορά της πρώτης να θεωρηθεί (με βάση τον Μαθηματικό Τύπο) «εξαιρετικά υψηλή».

Χωρίς ορίζοντα

Ποια συμπεράσματα αντλούν οι μηχανικοί από το συγκεκριμένο έργο; Πρώτον, η υλοποίηση των διαγωνισμών δεν έχει χρονικό ορίζοντα… «Μπορεί να διαρκούν ένα, δύο, τρία, ακόμα και πέντε χρόνια ή και παραπάνω, ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται για να τα βρουν οι εργολάβοι και η αρμόδια υπηρεσία μεταξύ τους», Δεύτερον, «μπορεί ο νόμος να ορίζει ποιας δυναμικότητας και τι κατηγορίας πτυχίο εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιο διαγωνισμό, αλλά ο καθένας έχει τη δυνατότητα να καλεί και να προωθεί το διαγωνισμό με όποιας δυναμικότητας εταιρείες θέλει ή τον βολεύουν».

Τρίτον, «μπορεί ο νόμος να ορίζει με σαφή τρόπο πότε ένας διαγωνισμός ακυρώνεται, αλλά αφού δεν βολεύει τους αρμόδιους, αποφασίζουν την επανάληψη του διαγωνισμού από όποιο στάδιο τους συμφέρει». Τέταρτον, «μπορεί στη διακήρυξη να ορίζουμε με πόσες εταιρείες κατ’ ελάχιστον θα προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά αν τελικώς μας προκύψουν λιγότερες, παραλείπουμε αυτή τη λεπτομέρεια…» Πέμπτον, Σε ένα διαγωνισμό «μπορούμε να ανοίγουμε τις οικονομικές προσφορές και μετά, με τους ίδιους διαγωνιζόμενους, να τον επαναλαμβάνουμε ώστε γνωρίζοντας πλέον τα ακριβή δεδομένα να τον καθοδηγήσουμε σε περισσότερο «επωφελές» αποτέλεσμα».