ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H μόρφωση των γονέων προσόν για την πρώτη εργασία των παιδιών

Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών φαίνεται ότι επιδρά σημαντικά για την ανεύρεση της πρώτης σημαντικής εργασίας των παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το μέσο διάστημα από την ολοκλήρωση της βασικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μέχρι την πρώτη σημαντική εργασία, εμφανίζεται μεγαλύτερο (38 μήνες) για τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν πάει σχολείο και μικρότερο για τα παιδιά με γονείς ανώτερου εκπαιδευτικού επιπεδου. Μάλιστα, για τις γυναίκες των οποίων οι γονείς έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το μέσο διάστημα μέχρι την πρώτη εργασία κατεβαίνει στους 26 μήνες. Επίσης, όσο ανώτερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο του γονέα τόσο αυξημένες είναι οι πιθανότητες να ολοκληρώσει το παιδί ανώτατη ή ανώτερη σχολή. Κι όχι μόνο. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των παιδιών είναι ανώτερο από αυτό της προηγούμενης γενεάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό παιδιών με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τον γονέα είναι 62% (65% στις γυναίκες). Το ποσοστό παιδιών ιδίου εκπαιδευτικού επιπέδου με το γονέα είνα 31%, ενώ από τους ερωτηθέντες νέους μόλις το 7% είχε κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους γονείς τους.

Αναφορικά με την πρώτη απασχόληση, η έρευνα κατεδειξε ότι τα ποσοστά των γυναικών που απασχολούνται στην πρώτη εργασία ως υπάλληλοι γραφείου, τεχνικοί βοηθοί, στην παροχή υπηρεσιών, στις πωλήσεις ή σε καλλιτεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα είναι σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των αντρών. Τα ποσοστά των αντρών είναι πολύ μεγαλύτερα στους ειδικευμένους τεχνίτες, στους χειριστές μηχανημάτων και στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Πάντως, δεν προκύπτουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων όταν ερωτώνται για το εάν απασχολούνται με ευέλικτο ωράριο εργασίας. Οι διαφορές και εδώ αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης. Περισσότερο «επιρρεπείς» στο ευέλικτο ωράριο είναι οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,2%) σε σχέση με τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας (12,5%) και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (12,9%).