ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O νέος τουρκικός νόμος για τις ξένες επενδύσεις

Τα κύρια σημεία του νέου νόμου είναι τα εξής:

ΒΙση μεταχείριση μεταξύ εγχωρίων και αλλοδαπών επενδύσεων.

ΒΕθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση των ξένων επενδύσεων μόνον για λόγους δημοσίου συμφέροντος και μετά την καταβολή σε εύλογο χρονικό διάστημα της προσήκουσας αποζημίωσης.

-Ελεύθερη μεταφορά των κερδών, μερισμάτων, αμοιβών και λοιπών δικαιωμάτων.

-Απεριόριστο ποσοστό συμμετοχής στην υπό ίδρυση εταιρεία.

-Δικαίωμα επαναπατρισμού του ξένου κεφαλαίου.

-Δικαίωμα απόκτησης ακίνητης περιουσίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Τούρκους πολίτες.

-Πρόβλεψη δυνατότητας ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας.

-Πρόβλεψη προσφυγής σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών εγχώριους ή διεθνείς.

-Καταργείται η προϋπόθεση λήψης διοικητικής αδείας για την επένδυση.

-Απλοποίηση διαδικασίας.

-Αποδοχή αξιολόγησης διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών σε ό,τι αφορά την καταβολή κεφαλαίου σε είδος.

-Δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών.